Aneks do planu pracy wychowawczej 2010/2011 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
19.09.2008.

W roku szkolnym 2009-2010 działania wychowawcze szkoły objęły następujące sfery aktywności:

 

Krzewienie wiedzy na temat szkoły, jako grupy społecznej oraz obowiązujących w niej reguł i norm postępowania

 

W wyniku podjętych przez placówkę działań można przyjąć, że:

 1. Uczniowie w większości znają strukturę organizacyjną szkoły.
 2. Uczniowie potrafią określić zadania dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
 3. Większość uczniów wie na jakich zasadach mogą skontaktować się z dyrektorem szkoły, znają procedury związane z obowiązującym systemem nagradzania i karania.
 4. Rodzice uczniów znają podstawowe prawa i obowiązki ucznia, akceptują system nagradzania i karania obowiązujący w ZS w Korfantowie. Według danych uzyskanych z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów można przyjąć, że ok. 70% uczniów zna i akceptuje system nagradzania i karania.
 5. Rodzice uczniów są regularnie informowani o problemach wychowawczych występujących w szkole oraz o podejmowanych przez szkołę metodach zaradczych.
 6. Nauczyciele w większości stosują jednakowe metody wychowawcze w zakresie procedur związanych z egzekwowaniem od uczniów poszanowania reguł i norm postępowania określonych w statucie szkoły.

Wspieranie uczniów w ich wyborach życiowych, poprzez pomoc w ukierunkowaniu dalszej drogi rozwoju

  

 1. Uczniowie najstarszych klas gimnazjum znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji o wyborze zawodu, posiadają wiedzę o zawodach, szkołach, własnych predyspozycjach, rynku pracy i zasadach jego funkcjonowania. Kompetencje w tym zakresie zdobyli poprzez kontakt z pedagogiem, wychowawcą i nauczycielem wos.
 2. Uczniowie możliwie najpełniej znają siebie, swoje upodobania, mocne i słabe strony oraz predyspozycje do wykonywania określonych zawodów.
 3. Uczniowie i rodzice posiadają rozeznanie w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
 4. Uczniowie i rodzice znają i rozumieją zmiany, które wprowadza nowa podstawa kształcenia ogólnego.
 5. Uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz ich rodzice znają kryteria przyjęć do liceów profilowanych i szkół zawodowych.

 

Rozwijanie mechanizmów i form współpracy z rodzicami w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły

 

 1. W oparciu o opracowany plan pedagogizacji rodzice uczestniczą w aktywnie uczestniczą w proponowanych zajęciach.
 2. Został opracowany plan promujący uczniów zdolnych, aktywnych i prospołecznych.
 3. Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie wychowawczym szkoły.
 4. Zostały opracowane i wdrożone procedury związane ze sprawnym przepływem informacji dotyczącej działalności szkoły.

 

UWAGI WSTĘPNE

 

Aneks do planu wychowawczego szkoły powstał we wrześniu 2010 roku. Określono w nim zadania szkoły w zakresie wychowania, adekwatne do celów długofalowych wyznaczonych w 2008 r.:

Przygotowanie do życia we wspólnocie, w oparciu o wartości chrześcijańskie, patriotyczne i dziedzictwo kulturowe narodu, w duchu poszanowania ojczyzny, drugiego człowieka i siebie.

Kształtowanie osobowości ucznia opartej na odpowiedzialności za swoje działania oraz sumienności i systematyczności w swoich działaniach.

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własna i cudzą agresją.

Oprócz celów długofalowych, podstawa do napisania planu były: wnioski z analiz pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły z lat 2009/2010, priorytety nadzoru pedagogicznego MEN oraz Opolskiego Kuratora Oświaty, założenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

  

Środowisko szkolne

W skład Zespołu Szkół w Korfantowie wchodzą: Gimnazjum w Korfantowie oraz Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Korfantowie. Do zespołu uczęszcza 417 uczniów. Tworzą oni: 5 oddziałów kształcenia zintegrowanego (edukacji wczesnoszkolnej), 6 oddziałów II etapu kształcenia (klasy IV-VI) i 9 oddziałów gimnazjalnych. Do Zespołu Szkół w Korfantowie uczęszczają uczniowie z następujących miejscowości: Włostwa, Puszyna, Piechocice, Stara Jamka, Kuropas, Myszowic, Rynarcice, Niesiebędowice, Rączka, Pleśnica, Przydroże Wielkie, Kuźnica Ligocka, Borek, Przechód i Rzymkowice. Dowóz uczniów zapewnia Gmina Korfantów. W budynku szkolnym w Korfantowie nauka odbywa się w 16 salach lekcyjnych, w sali gimnastycznej oraz hali sportowej. Funkcjonuje stołówka szkolna, w której wydawany jest gorący posiłek. 

W szkole działają kółka przedmiotowe. Uczniowie są także objęci zajęciami wpływającymi na podniesienie szans edukacyjnych w ramach dodatkowych dwóch godzin do dyspozycji dyrektora. Dla polepszenia jakości pracy dydaktyczno-wychowawcze, w obrębie rady pedagogicznej, powołano do życia zespoły przedmiotowe oraz szkolną komisję wychowawczą.

 

Kadra pedagogiczna

 

 

Zespół Szkół w Korfantowie

dr z pp

1

mgr

42

inne

1

 


 

W roku szkolnym 2010-2011 działania wychowawcze szkoły będą obejmowały następujące sfery aktywności:

 

POSTAWY: Budowanie postaw uczniowskich opartych na znajomości i poszanowaniu norm funkcjonujących w społeczeństwie.

Czy uczniowie znają swoje prawa i obowiązki? Czy uczniowie znają i respektują normy społeczne? W jaki sposób promowane są pozytywne postawy i wzorce osobowe? Czy uczniowie we właściwy sposób reagują na zachowania niepożądane oraz zagrażające bezpieczeństwu innych? Czy uczniowie starsi dają przykład właściwego zachowania młodszym? Czy uczniowie używają zwrotów grzecznościowych? W jaki sposób szkoła karze uczniów za zachowania niewłaściwe oraz nagradza za zasługi i osiągnięcia?

PROCESY: Kształtowanie umiejętności eliminowania niepożądanych zachowań w oparciu o dokonaną samoocenę.

Czy uczniowie dokonują korekt swojego postępowania? W jaki sposób uczniowie dokonują samooceny? Jakie są przyczyny występowania niepożądanych zachowań? W jaki sposób szkoła przygotowuje ucznia do świadomej samooceny? Czy szkoła wspiera ucznia w procesie eliminowania zachowań niepożądanych? Czy szkoła wspiera rodziców i bliskich uczniów do współudziału w procesie samooceny? Czy w szkole istnieją procedury wsparcia uczniów mających problemy? Jeżeli tak, to jakie?

FUNKCJONOWANIE: Przygotowywanie uczniów do świadomych i odpowiedzialnych działań w życiu codziennym – w środowisku społecznym (szkolnym i rodzinnym).

Czy szkoła wspiera ucznia w jego życiowych wyborach (dotyczących wyboru drogi kształcenia oraz przygotowania do zawodu)? Czy wychowawcy pozyskują informacje, dotyczące sytuacji rodzinnej i społecznej ucznia? W jaki sposób wychowawcy wykorzystują informacje dotyczące ucznia w planowaniu pracy wychowawczej klasy?

 

Harmonogram działań

 

Budowanie postaw uczniowskich opartych na znajomości i poszanowaniu norm funkcjonujących w społeczeństwie

Wskaźniki

(kryterium sukcesu)

 Działania

Odpowiedzialny -

współodpowiedzialny

Termin

realizacji

Uwagi

Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki

Zapoznanie uczniów z organizacją pracy Zespołu Szkół.

Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapisy dotyczące obowiązków i praw, bezpieczeństwa w szkole oraz nagradzania i karania.

Zapoznanie uczniów z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Zapoznanie uczniów z przedmiotowymi systemami oceniania.

Zapoznanie uczniów z regulaminami porządkowymi.

Zapoznanie rodziców uczniów z regulacjami dotyczącymi zasad funkcjonowania szkoły w zakresie opieki, wychowania i oceniania.

dyrektor ZS, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

IX 2010, zgodnie z kalendarzem spotkań z rodzicami

 

Uczniowie znają i respektują normy społeczne

Egzekwowanie zapisów regulaminowych dotyczących bezpiecznego użytkowania pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz pomieszczeń szkolnych.

Zachęcanie uczniów do pomocy koleżeńskiej w ramach zespołów klasowych.

Egzekwowanie postanowień dotyczących schludnego wyglądu ucznia podczas zajęć szkolnych.

Utrwalanie postaw szacunku wobec symboli narodowych.

Dbanie o właściwy udział dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w wydarzeniach kulturalnych, w uroczystych apelach i imprezach oraz uroczystościach szkolnych.

Rozwijanie samorządności szkolnej.

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

W szkole promowane są pozytywne postawy i wzorce osobowe

Stworzenie stałych form nagradzania uczniów za ich osiągnięcia oraz postawy godne naśladowania (apele grup wiekowych, spotkania z wychowawcą, spotkania grup zadaniowych, spotkania z rodzicami).

Informowanie środowiska społecznego o osiągnięciach uczniów (strona www szkoły, strony www gminy, strony przedmiotowe www, anonse prasowe, itp.).

Wykonanie gazetek ściennych promujących pozytywne wzorce osobowe.

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

Uczniowie we właściwy sposób reagują na zachowania niepożądane oraz zagrażające bezpieczeństwu innych

Promowanie w codziennych kontaktach z uczniami postaw akceptacji odmienności, szacunku dla osób starszych, wrażliwości na krzywdę i cierpienie innych.

Piętnowanie postaw niezgodnych z normami przyjętymi w społeczeństwie.

Rozwijanie u uczniów umiejętności zachowania dystansu wobec niewłaściwych zachowań kolegów oraz wyrabianie nawyku odmawiania na niestosowne propozycje.

Podnoszenie kwestii ochrony uczuć intymnych, dbałości o godność człowieka.

Przygotowywanie ucznia do obcowania z innymi ludźmi w duchu tolerancji i poszanowania odmiennych poglądów, opanowywania agresji, powściągliwości w wypowiadaniu się na tematy drażliwe społecznie i osobiście.

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

 

Kształtowanie umiejętności eliminowania niepożądanych zachowań w oparciu o dokonaną samoocenę 

Wskaźniki

(kryterium sukcesu)

Działania

Odpowiedzialny -

współodpowiedzialny

Termin

realizacji

Uwagi

Uczniowie dokonują korekt swojego postępowania

Przygotowywanie uczniów do brania odpowiedzialności za własne postępowanie.

Przybliżenie uczniom metod wychodzenia z konfliktu, zarówno z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi.

Doskonalenie, we współpracy z uczniami, zasad dobrej komunikacji oraz metod mediacyjnych i negocjacyjnych.

Przygotowywanie uczniów do procesu samooceny, zarówno w odniesieniu do własnych uzdolnień jak i relacji z drugim człowiekiem.

Zapoznawanie uczniów z zasadami pracy nad sobą (m.in. zasada małych kroków, zasada koncentracji energii, zasada stopniowania trudności, itp.).

Pomoc w określaniu celów bliższych i dalszych w odniesieniu do przedsięwzięć edukacyjnych, jak i decyzji życiowych.

Pomoc w ocenie realności celów.

Kształtowanie cech charakteru ważnych przy wykonywaniu każdej pracy (zwracanie uwagi na takie aspekty pracy ucznia jak: samodzielność, zaangażowanie, jakość pracy w zespole, lojalność, otwartość na konstruktywną krytykę, itp.).

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

Szkoła wspiera rodziców i bliskich uczniów do współudziału w procesie samooceny

Rozwijanie współpracy szkoły z rodzicami na rzecz skutecznego pokonywania występujących trudności edukacyjnych i wychowawczych.

Doskonalenie wewnątrzszkolnych procedur i narzędzi pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Krzewienie u rodziców i uczniów wiedzy prawnej dotyczącej nauczania, promowania.

Przygotowywanie rodziców do udziału w samoocenie ich dzieci.

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

Szkoła wspiera ucznia w procesie eliminowania zachowań niepożądanych

Wspieranie uczniów przeżywających stres związany z niepowodzeniem szkolnym.

Rozpoznanie środowiska ucznia.

Analizowanie indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów oraz potencjalnych zagrożeń.

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

 

Przygotowywanie uczniów do świadomych i odpowiedzialnych działań w życiu codziennym – w środowisku społecznym (szkolnym i rodzinnym)

Wskaźniki

(kryterium sukcesu)

Działania

Odpowiedzialny -

współodpowiedzialny

Termin

realizacji

Uwagi

Szkoła wspiera ucznia w jego życiowych wyborach

Udzielanie szczególnej pomocy uczniom niezdecydowanym i dokonującym wyboru niezgodnie ze swoimi możliwościami.

Pobudzanie uczniów do działalności twórczej będącej wyrazem rodzących się zainteresowań i zamiłowań.

Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

Wychowawcy pozyskują i wykorzystują informacje, dotyczące sytuacji rodzinnej i społecznej ucznia

Badanie zainteresowań uczniów.

Badanie sytuacji rodzinnej i społecznej ucznia w kontekście występujących trudności.

Stwarzanie możliwości bezpośredniego kontaktu  wychowawcy z uczniem i jego rodzicami w jego miejscu zamieszkania.

Diagnozowanie uczniów i rodziców w zakresie oczekiwań względem szkoły i klasy.

Opracowanie klasowych programów  pracy wychowawczej, uwzględniających potrzeby i aspiracje uczniów.

IX-X 2010 (wstępna diagnoza)

 

cały rok

wychowawcy, wszyscy nauczyciele

 

 

 

  

 

 
« poprzedni artykuł
Valid XHTML and CSS.