Wycieczki Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
14.03.2008.
Regulamin organizacji wycieczek szkolnych
Zespół Szkół w Korfantowie


Podstawa prawna:

• Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placów-kach (Dz.U. nr 6 z 2003, poz. 69).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. nr 57 z 1997, poz. 358).
• Rozporządzenie MEN z 8 listopada 2001 r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i pla-cówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. nr 135 z 2001, poz. 1516).
• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 55 z 2001, poz. 578).
• Ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. nr 58 z 2003, poz. 515).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szko-łach i placówkach publicznych
• Ustawa z dnia 7 wrześnie 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 95 z 1991, poz. 425 ).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dzie-dzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. nr 101 z 2001, poz. 1095).

§ 1
Cele działalności krajoznawczej i turystycznej szkoły

Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa, turystyki i rekreacji ma na celu przede wszystkim:
1) Poznanie najbliższego regionu: Gminy Korfantów, Śląska Opolskiego oraz kraju – jego walorów krajobrazowo-przyrodniczych, dorobku kulturowego, historii i tradycji.
2) Podnoszenie sprawności fizycznej.
3) Popularyzowanie zdrowego stylu życia poprzez:
a). wskazanie wyższości odpoczynku czynnego nad biernym,
b). upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
c). akcentowanie zależności między wypoczynkiem czynnym a zdrowiem fizycznym i psy-chicznym.
4) Rozszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
5) Kształtowanie szacunku wobec dziedzictwa minionych pokoleń.
6) Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz zabyt-ków dziedzictwa narodowego.
7) Integrowanie młodzieży pochodzącej z różnych środowisk społecznych i kulturowych.
8) Przeciwdziałania patologii społecznej.
9) Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
10) Poznanie zasad bezpiecznego zachowania podczas wycieczek i imprez masowych organizo-wanych przez szkołę.

§ 2
Formy krajoznawstwa i turystyki

Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:
1) Wycieczki przedmiotowe – przygotowywane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnie-nia obowiązującego planu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrew-nych.
2) Wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygoto-wania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych.
3) Wycieczki i imprezy zagraniczne.
4) Imprezy krajoznawczo-turystyczne (np. biwaki, turnieje), konkursy w terenie, itp.
5) Imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalnych, w tym posługiwania się specjalistycz-nym sprzętem.
6) Imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły ekologiczne, szkoły zimowe.
7) Wyjazdy kulturalno-rekreacyjne (np. do kina, teatru, na basen).
Wszystkie wyżej wymienione formy zwane są dalej „wycieczkami”.

§ 3
Organizacja działalności turystyczno-krajoznawczej szkoły

1. Organizacja wycieczek szkolnych wynika z rocznego planu wycieczek szkolnych, klasowych planów wychowawczych oraz z rozkładów materiału nauczania w przypadku wycieczek przedmiotowych.
2. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
3. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wy-cieczkach i imprezach turystycznych.
4. Na udział uczniów w wycieczkach szkolnych, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych, wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Szkoła może zorganizować wycieczkę zagraniczną, na którą wydaje zgodę Dyrektor Zespołu Szkół, po powiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
6. Kierownikiem lub jednym z opiekunów uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagra-nicznej powinien być nauczyciel lub inna osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym poro-zumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wy-cieczki lub imprezy.
7. Uczestnicy wycieczek i imprez turystycznych powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nie-szczęśliwych wypadków, a w przypadku wyjazdu zagranicznego ubezpieczeniem od następstw nie-szczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
8. Wycieczka wielodniowa powinna być planowana w taki sposób, by obejmowała przynajmniej jeden dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
9. Podczas organizacji wycieczek należy zadbać o to, by wzięło w nich udział co najmniej 75% stanu osobowego klasy.

§ 4
Finansowanie wycieczek

1. Organizator zobowiązany jest sporządzić plan finansowy wycieczki, który określa ogólny koszt wy-cieczki, koszt jednego uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
2. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowanie, może być finansowane ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:
• z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,
• ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji mło-dzieżowych działających na terenie szkoły,
• ze środków wypracowanych przez samorząd uczniowski,
• ze środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne.
3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosz-tów.
4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wyco-fali, zobowiązani są do pokrycia strat jakie powstały z tego tytułu.
5. Kierownik wycieczki i opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w wycieczce.
6. Jeżeli wycieczka prowadzona jest przez uprawionego przewodnika to w koszta wycieczki należy wliczyć jego wynagrodzenie.
7. Za regulowanie zobowiązań finansowych związanych z wycieczką odpowiada kierownik wycieczki.
8. Kierownik wycieczki po jej zakończeniu dokonuje jej rozliczenia.
9. Dowodami finansowymi są listy wpłat oraz rachunki, faktury, bilety wydawane przez uprawnione do tego podmioty gospodarcze. W uzasadnionych wypadkach dowodem mogą być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki i opiekunów.

§ 5
Zasady opieki nad dziećmi i młodzieżą - uczestnikami wycieczki
1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie wycieczki.
2. Na wycieczce jednodniowej przedmiotowej lub turystyczno-krajoznawczej, poza teren szkoły w ob-rębie tej samej miejscowości, opiekę powinna sprawować, co najmniej jedna osoba na 30 uczniów.
3. Na wycieczce jednodniowej przedmiotowej lub turystyczno-krajoznawczej, poza teren szkoły i poza miejscowość będącą siedzibą szkoły, opiekę powinna sprawować przynajmniej jedna osoba nad grupą 15 uczniów.
4. Na wycieczkach wielodniowych opiekę nad młodzieżą sprawują kierownik oraz opiekunowie w ilości jeden opiekun na 15 uczestników, przy czym kierownik i jeden z opiekunów powinni być nauczycie-lami ZS w Korfantowie. Podczas wycieczek zagranicznych jeden opiekun przypada na 10 uczniów
5. Przy przejazdach PKP i PKS na każdych 9 uczniów powinien przypadać jeden opiekun.
6. Podczas wycieczek pieszych organizowanych na terenach Parków Narodowych oraz na szlakach turystycznych leżących powyżej 1000 m n.p.m. opiekę nad grupą 10 uczniów sprawować powinien jeden opiekun. Dodatkowo kierownik wycieczki zobowiązany jest do korzystania z usług przewodni-ka górskiego posiadającego stosowne uprawnienia.
7. Na imprezach turystyki kwalifikowanej oraz na wycieczkach górskich (odbywających się na wysoko-ści powyżej 600 m n.p.m.) opiekę sprawować powinna jedna osoba nad grupą 10 uczniów, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
8. Na terenach objętych bezpośrednią działalnością GOPR lub TOPR wszystkie imprezy turystyczne i sportowe powinny być zgłoszone do GOPR lub TOPR co najmniej na 14 dni przed terminem rozpo-częcia imprezy.
9. W przypadku wycieczek wysokogórskich jeden opiekun przypada na 5 uczniów.
10. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową, którzy ukoń-czyli 12 rok życia. Długość dziennych odcinków trasy nie powinna przekraczać 50 km. Na tego typu wycieczkach na grupę 15 uczniów przypada dwóch opiekunów.
11. Niezależnie od zapisów ust. 3-9, każdorazowo dyrektor Zespołu Szkół może określić liczbę opieku-nów wycieczki, ze względu na konieczność zapewnienia należytej opieki i bezpieczeństwa.

§ 6
Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek szkolnych

1. Kadrę wycieczki obowiązuje znajomość przepisów w sprawie wycieczek szkolnych i zachowanie pełnych warunków bezpieczeństwa uczestników.
2. Zabrania się prowadzenia wycieczek w otwartym terenie podczas burzy, śnieżycy i w podobnych warunkach stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników.
3. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych kierownik wycieczki powinien tak zmodyfiko-wać program, by zapewnić bezpieczeństwo jej uczestnikom.
4. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli wymaga tego dobro lub bezpieczeństwo grupy, kierownik może wprowadzić zmiany do programu wycieczki.
5. Nie wolno uczestnikom wycieczki zezwalać na kąpiel, pływanie lub wypływanie na łodziach lub ka-jakach, jeżeli nie zostało ono uwzględnione w programie wycieczki.
6. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy uczestników.
7. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.
8. Wycieczki połączone z biwakami lub noclegami w namiotach wymagają nadzorowania, zwłaszcza przy ustawianiu i likwidowaniu namiotów, rozpalaniu ogniska w miejscu do tego przeznaczonym.
9. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy bezwzględnie zaznajomić wszystkich jej uczestników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i wskazać na konieczność zachowania daleko idącej ostrożności. Trzeba zabronić uczestnikom wycieczki dotykania przedmiotów mających połączenie z liniami wysokiego napięcia, manipulowania przy znalezionych niewypałach i innych środkach wybu-chowych, spożywania w lesie różnego rodzaju owoców, co do których nie ma pewności, że są ja-dalne.
10. Jeżeli trasa wycieczki pieszej prowadzi wzdłuż brzegu wód otwartych, a przede wszystkim wzdłuż rzek, należy zabrać ze sobą koło ratunkowe w celu udzielenia w razie potrzeby skutecznej pomocy tonącemu.
11. W czasie trwania wycieczki kadra opiekuńcza posiada apteczkę zaopatrzoną w leki i przyrządy pierwszej pomocy oraz materiały opatrunkowe.
12. W zakresie zapewnienia opieki i bezpieczeństwa, nie uregulowanych niniejszym dokumentem, obowiązują zapisy statutu Zespołu Szkół w Korfantowie oraz akty prawne wymienione na wstępie niniejszego regulaminu.
13. O każdym wypadku zaistniałym podczas wycieczki należy zawiadomić:
1) rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) społecznego inspektora pracy;
4) organ prowadzący szkołę lub placówkę;
5) radę rodziców.
14. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i opolskiego kuratora oświaty.
15. O wypadku do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego in-spektora sanitarnego.
16. Zawiadomień, o których mowa w ust. 23-27 dokonuje kierownik wycieczki bądź Dyrektor Zespołu Szkół.

§ 7
Kierownik wycieczki

1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
2. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dy-rektorem szkoły inna pełnoletnia osoba, która:
• ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
• jest instruktorem harcerskim,
• posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek
3. Obowiązki kierownika wycieczki:
1) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki wraz z kosztorysem;
2) opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim jej uczestników;
3) sporządzenie wymaganej w Zespole Szkół dokumentacji wycieczki;
4) przedstawienie propozycji obsady kadrowej wycieczki co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki;
5) przedłożenie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki co najmniej na 7 dni przed jej rozpoczę-ciem;
6) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki;
7) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich prze-strzegania podczas całej wycieczki;
8) określenie zadań opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu;
9) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestników wycieczki lub imprezy;
10) zabezpieczenie apteczki pierwszej pomocy;
11) dokonanie podziału zadań wśród uczestników wycieczki;
12) organizacja transportu, wyżywienia i zakwaterowania;
13) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy;
14) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu;
15) zabezpieczenie powrotu uczestników wycieczki do miejsca zamieszkania.
4. W przypadku niesubordynacji uczestników wycieczki, kierownik może ją przerwać bez względu na poniesione przez młodzież koszty, o czym przed wyjazdem młodzież powinna być poinformowana.
5. Kierownik może zezwolić na późniejsze dołączenie uczestnika do wycieczki lub wcześniejszy po-wrót ucznia z wycieczki tylko w towarzystwie opiekuna lub rodziców ucznia.

§ 8
Opiekunowie wycieczki

1. Opiekunem wycieczki powinien być nauczyciel albo w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna pełno-letnia osoba.
2. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:
1) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami;
2) współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wy-cieczki lub imprezy;
3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom;
5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

§ 9
Dokumentacja wycieczki

1. Wycieczka szkolna powinna posiadać następującą dokumentację:
1) kartę wycieczki;
2) listę uczestników wycieczki;
3) harmonogram wycieczki;
4) regulamin wycieczki;
5) pisemne zgody rodziców na udział dzieci w wycieczce;
6) rozliczenie wycieczki
7) w szczególnych sytuacjach orzeczenia o stanie zdrowia uczniów oraz wskazania dotyczące ich udziału w wycieczce.
2. Dokumentację, o której mowa w pkt.: 1-4, wykonuje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w szkole, a drugi posiada kierownik wycieczki w czasie jej trwania. W dokumentacji szkoły przechowywany jest jedynie oryginał dokumentacji.
3. W przypadku organizacji form cyklicznym – aktywizujących młodzież (np. wyjazdy na zajęcia do pływalni; lekcje jazdy konnej, itp.) obowiązuje jedynie dokumentacja, o której mowa w pkt.: 1-2. Harmonogram formy aktywizującej, jej regulamin oraz pisemne zgody rodziców sporządzane są na początku cyklu zajęć.
4. Zawiadomienie o organizacji wycieczki zagranicznej przedkładane organowi prowadzącemu i orga-nowi sprawującemu nadzór pedagogiczny powinno zawierać w szczególności:
1) nazwę kraju,
2) czas pobytu,
3) program pobytu,
4) imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,
5) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku oraz PESEL
6) obowiązkowe ubezpieczenie zagraniczne
7) lista z numerami ambasad.
4. Po odbytej wycieczce kierownik przedkłada dyrektorowi Zespołu Szkół pisemne rozliczenie finan-sowe wycieczki.

§ 10
Ramowy regulamin pobytu
zorganizowanych grup szkolnych na zajęciach w pływalni
1. Wyjazd (wyjście) na zajęcia pływackie rozpoczyna się i kończy w miejscu wyznaczonym przez or-ganizatorów.
2. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze na miejsce zbiórki oraz w czasie powrotu do domu odpowia-dają rodzice.
3. Warunkiem uczestniczenia dziecka w zajęciach na basenie jest przedłożenie pisemnego zezwole-nia przez rodziców (prawnych opiekunów).
4. W przypadku udziału w zajęciach ucznia niepełnosprawnego konieczna jest obecność jego rodzica (prawnego opiekuna).
5. Z zajęć w pływalni nie mogą korzystać osoby z chorobami skóry, przeziębione, zakatarzone oraz ze świeżymi śladami po skaleczeniach.
6. Podczas zajęć w wodzie obowiązkowe jest zakładanie czepków przez uczestników zajęć.
7. W grupie rówieśniczej nie wolno stosować przymusu korzystania z atrakcji pływalni.
8. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do spokojnego i kulturalnego zachowania oraz dbania oraz o mie-nie znajdujące się na terenie obiektu.
9. W czasie pobytu na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na te-renie obiektu.
10. Podczas pobytu na basenie uczestnicy mają obowiązek podporządkowania się opiekunom oraz Ra-townikowi.
11. Uczestnicy zajęć mają obowiązek zgłosić opiekunowi każdy przypadek naruszenia zasad bezpie-czeństwa i współżycia społecznego.
12. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu, wobec uczniów stosuje się kary przewi-dziane statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
13. Po upływie wyznaczonego na zajęcia pływackie czasu uczestnicy zgłaszają się na miejsce zbiórki, wspólnie opuszczają halę basenową i udają się do pomieszczeń natryskowych i szatni.

§ 11
Ramowy regulamin zajęć hipicznych
1. Wyjazd (wyjście) na zajęcia hipiczne rozpoczyna się i kończy w miejscu wyznaczonym przez orga-nizatorów.
2. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze na miejsce zbiórki oraz w czasie powrotu do domu odpowia-dają rodzice.
3. Warunkiem uczestniczenia dziecka w zajęciach jest przedłożenie pisemnego zezwolenia przez ro-dziców (prawnych opiekunów).
4. W przypadku udziału w zajęciach ucznia niepełnosprawnego konieczna jest obecność jego rodzica (prawnego opiekuna).
5. Każdy uczestnik zajęć powinien nosić w czasie jazdy strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa: specjalny toczek lub kask chroniący głowę, buty na niezbyt grubej, gładkiej podeszwie z niewielkim obcasem, spodnie chroniące nogi i przed otarciami, rękawiczki zabezpieczające przed otarciami dłonie.
6. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia (wy-czyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia, dopasowanie strzemion do wzrostu jeźdźca).
7. Jeźdźcom początkującym, pobierającym lekcje lonży, instruktor lub wyznaczona przez niego osoba pomaga w przygotowaniu konia, ucząc ich jednocześnie wszystkich wyżej wymienionych czynności.
8. Jeźdźcy, którzy ukończyli kurs lonży, przygotowują konia samodzielnie pod okiem instruktora.
9. Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł, stosując się do poleceń prowadzącego. Może to oznaczać przekazanie konia innej osobie lub odprowadzenie go do stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, umycie wędzidła, odniesienie używanego sprzętu do siodlarni, roztarcie kona słomą, sprawdzenie stanu kopyt.
10. W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wykonywać starannie polecenia instruktora i za-chowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni.
11. Zasady bezpieczeństwa jeźdźca:
1) Nie podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi.
2) Nie zatrzymywać się, nie podchodzić blisko zadu konia, nie klepać go po zadzie.
3) Prowadząc konia, należy iść po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąz lub lon-że.
4) Przy wyprowadzaniu ze stajni jednocześnie dwóch lub więcej koni należy w czasie prowadzenia zachować od poprzednika odległość co najmniej 3 m – nie naprowadzać na ogony. Taką samą odległość zachowujemy podczas postoju.
5) Nie dopuszczać, aby podczas postoju konie obwąchiwały się lub wzajemnie podgryzały.
6) Zachowywać szczególną ostrożność przy podnoszeniu kończyn konia i czyszczeniu lub myciu kopyt – zawsze czynić to od przodu, a nie od tyłu.
7) Dosiadać konia i zsiadać w sposób polecany przez instruktora.
8) Podczas jazdy w zespole nie najeżdżać na konia poprzednika, przy wyprzedzaniu zachować odstęp co najmniej 3 m od wyprzedzanego konia – tak samo przy mijaniu.
9) Stopa jeźdźca powinna opierać się w strzemieniu najszerszą częścią , nigdy nie wkładać stopy do strzemion aż po obcas.
10) Siedząc na koniu, nie wypuszczać z rąk wodzy, dosiad musi być zawsze mocny i prawidłowy. Zasada ta nie stosuje się podczas ćwiczeń na koniu, które wykonywane są na polecenie in-struktora przy zachowaniu odpowiednich dodatkowych środków bezpieczeństwa.

§ 12
Ramowy regulamin wycieczek wielodniowych
1. Wycieczka rozpoczyna się i kończy w miejscu wyznaczonym przez organizatorów.
2. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze na miejsce zbiórki oraz w czasie powrotu do domu odpowia-dają rodzice.
3. Warunkiem uczestniczenia dziecka w wycieczce jest przedłożenie pisemnego zezwolenia przez ro-dziców (prawnych opiekunów).
4. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.
5. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
6. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.
7. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
8. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność .
9. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
10. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.
11. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp., uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
12. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
13. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna .
14. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.

§ 13
Ramowy regulamin wycieczek jednodniowych
1. Wycieczka rozpoczyna się i kończy w miejscu wyznaczonym przez organizatorów.
2. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze na miejsce zbiórki oraz w czasie powrotu do domu odpowia-dają rodzice.
3. W wycieczce mogą wziąć udział uczniowie, których rodzice (opiekunowie) wyrażą na to zgodę
w formie pisemnej.
4. Uczniowie biorący udział w wycieczce zobowiązani są do posiadania odzieży niezbędnej podczas pobytu na jednodniowej wycieczce, w tym okrycia przeciwdeszczowego.
5. Podczas wycieczki uczniowie zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom opiekunów wycieczki.
6. Podczas postojów uczniowie nie mogą oddalać się od grupy bez wyraźnej zgody opiekuna.
7. Uczestnicząc w realizacji programu wycieczki, uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz bezpieczeństwa zbiorowego (zakaz wzniecania ognisk – z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych; zakaz palenia papierosów; picia alkoholu).
8. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości, bądź problemów związanych z realizacją programu wycieczki, należy je natychmiast zgłosić kierownikowi wycieczki.

§ 14
Przepisy końcowe

1. Na odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor szkoły.
2. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą zastosowane sankcje określone w statucie szkoły oraz w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
3. Wycieczki i imprezy typowo rekreacyjne należy, w miarę możliwości organizować w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
4. Uczniowie nie biorący udziału w wycieczkach uczestniczą w zajęciach zorganizowanych przez szkołę.
5. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem należy odwołać się do obowiązujących aktów praw-nych dotyczących organizacji krajoznawstwa i turystyki dla młodzieży szkolnej.

Wzory dokumentów

Załącznik 1
KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)
Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) ........................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trasa wycieczki (imprezy) ...........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Termin ............................... ilość dni................... klasa/grupa ....................................................
Liczba uczestników ................................
Kierownik (imię i nazwisko) .....................................................................................................
Liczba opiekunów: ..................................
Środek lokomocji ........................................................................................................................
Nr telefonu kontaktowego podczas wycieczki.............................................................................

OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wyciecz-kach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki (imprezy) Kierownik wycieczki (imprezy)
(imiona i nazwiska oraz podpisy)
1........................................................................ ...................................................
2....................................................................... /podpis/
3.......................................................................
4.......................................................................

Załącznik 2
HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)
Data i godz. wyjazdu Ilość km Miejscowość Program Adres punktu noc-legowego
i żywieniowego/pieczęć i podpis dyrektora szkoły/


Załącznik 3

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

Lp. Imię i nazwisko Klasa Adres Nr telefonu rodz. Opiekun na wycieczce..............................................
/podpis kierownika wycieczki/Załącznik 4

REGULAMIN WYCIECZKI

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zapoznałam się/zapoznałem się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrze-gania:

Lp. Czytelny podpis uczestnika wycieczki Lp. Czytelny podpis uczestnika wycieczki
Załącznik 5

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE /IMPREZIE/

................................................................
/imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego/

..............................................................................................................................
/adres zamieszkania/
...............................................
/telefon kontaktowy/

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział syna / córki ........................................................................................................
w wycieczce do ...........................................................................................................................................
która odbędzie się w dniu / dniach...............................................................................................................
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, aby syn/córka uczestniczył/a w wycieczce.

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki: .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

.................................................. ......................................................................
/miejscowość, data/ /czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów/Załącznik 6

ROZLICZENIE WYCIECZKI / IMPREZY

Wycieczka (impreza) szkolna do …………………………………………………..................................………
zorganizowana w dniu....…………...................…przez………………..........................................................

I. Dochody

1. Wpłaty uczestników: liczba osób……….x koszt wycieczki…………. = …………. zł
2. Inne wpłaty……………………………………………………….....................................………………….
Razem dochody: ………………………………

II. Wydatki

1. Koszt wynajmu autobusu:……………………………………………………...................................…….
2. Koszt noclegu:…………………………………………………...................................……………………
3. Koszt wyżywienia:…………………………………………………………....................................……….
5. Bilety wstępu: .......................................................................................................................................
6. Inne wydatki:……………………………..................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Razem wydatki:……………………………………….

Koszt wycieczki (imprezy) na jednego uczestnika: …………………..
Pozostała kwota do zwrotu: ..............................................................Kierownik wycieczki

.................................................
/podpis/


Uwagi o przebiegu wycieczki (np. przebieg realizacji harmonogramu, problemy wychowawcze itp.: .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Rozliczenie przyjął:

……………………………………..
(data i podpis dyrektora szkoły)

 
Valid XHTML and CSS.