Ocenianie Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
14.03.2008.

 

 


Wewnątrzszkolny System Oceniania

Zespołu Szkół w Korfantowie

 

(tekst jednolity)

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania powstał na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 13 lipca 2007  r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz.U. nr 130 z 2007, poz. 906), rozporządzenia MEN z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 130 poz. 906), rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 156, poz. 1046 z 2010)  oraz rozporządzenia MEN z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie zasad wydawania świadectw i dyplomów (Dz.U. nr 6 z 2004, poz. 45) oraz Statutu Szkoły. Reguluje on kwestie, które nie zostały określone w powyższych rozporządzeniach.

 

Wstęp

 

Ocenianie jest jednym z najtrudniejszych elementów procesu nauczania, ponieważ ma do spełnienia dwie fundamentalne funkcje, na których opiera się całokształt działań dydaktycznych szkoły.

Klasyfikująca funkcja oceny służy zróżnicowaniu oraz uporządkowaniu uczniów zgodnie za skalą przyjętą przez szkołę. Użyteczna jest przy:

·         ocenie poziomu opanowania wiedzy w dłuższym dystansie,

·         różnicowaniu i selekcji uczniów ze względu na dalsze kształcenie,

·         porównywaniu osiągnięć uczniów ze standardami,

·         informowaniu nadzoru i środowiska.

    Diagnostyczna funkcja oceny służy wspieraniu szkolnej kariery ucznia, monitorowaniu jego postępów i określaniu indywidualnych potrzeb. Użyteczna jest przy:

·         opisie rozwoju kompetencji ucznia,

·         rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb każdego ucznia,

·         porównywaniu efektywności stosowanych metod pracy,

·         planowaniu procesu nauczania,

·         informacji zwrotnej dla ucznia i rodziców,

·         braniu przez ucznia odpowiedzialności za proces uczenia się.

 

Rozdział I

Cele i formy sprawdzania wiedzy i umiejętności

 

1). Cele oceniania:

·         pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia,

·         ukierunkowanie dalszej samodzielnej pracy ucznia,

·         wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,

·         kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowania się nimi we własnym działaniu,

·         nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań,

·         dostarczenie rodzicom informacji o osiągnięciach ich dzieci,

·         dostarczenie nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów,

·         budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb.

 

 

2). Formy wiedzy, umiejętności, sprawności i zachowania podlegające ocenie:

·         wiedza i umiejętności wynikające z programów nauczania, w szczególności

·         formy ustne (odpowiedzi, aktywność, recytacje, itp.)

·         formy pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, testy, zadania dodatkowe, itp.)

·         formy „pośrednie” (referat, własna twórczość, hodowle, obserwacje, itp.)

·         formy sprawnościowe i praktyczne (na zajęciach wymagających sprawności i umiejętności praktycznych)

·         zachowanie na zajęciach i poza nimi

·         zaangażowanie w życie klasy i szkoły

·         poczucie odpowiedzialności i współodpowiedzialności za działania indywi-dualne i grupowe, mienie szkoły

·         kultura słowa i zachowania wobec kolegów i pracowników szkoły

 

Rozdział II

Skala ocen w szkolnym systemie oceniania

 

1). W klasach kształcenia zintegrowanego (klasy I – III szkoły podstawowej) przy ocenianiu bieżącym stosuje się ocenę cyfrową w skali 1 – 6

     W klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej stosuje się ocenę opisową na karcie obserwacji ucznia.

2). W klasach IV – VI szkoły podstawowej oraz w klasach gimnazjalnych wszystkie oceny bieżące (cząstkowe), śródroczne i końcoworoczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się wg następującej skali:

·         stopień celujący (cel )                     6

·         stopień bardzo dobry (bdb)            5

·         stopień dobry (db)                                 4

·         stopień dostateczny (dst)               3

·         stopień dopuszczający (dp)           2

·         stopień niedostateczny (ndst)        1

3). Oceny bieżące (cząstkowe) można uzupełnić znakiem „+” lub „-”.

4). Przyjmuje się jednolite w skali Zespołu Szkół kryteria oceniania testów, sprawdzianów oraz badań wyników nauczania:

·         0 – 40 %  pkt. – niedostateczny

·         41 – 52 %  pkt. – dopuszczający

·         53 – 70 %  pkt. – dostateczny

·         71 – 89 %  pkt. – dobry

·         90 – 100% pkt. – bardzo dobry

Jeżeli uczeń wykona wszystkie zadania oraz dodatkowo zadanie wykraczające poza zakres kompetencji objęty programem może otrzymać ocenę celującą.

 

Rozdział III

Ogólne kryteria na poszczególne stopnie

 

1). Wymagania konieczne (K) na stopień dopuszczający obejmują wiadomości i umiejętności:

a)      potrzebne w uczeniu się danego przedmiotu,

b)      niezbędne w życiu,                     

c)      wskazują one braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określone w pod-stawach programowych, a także na opanowanie w minimalnym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych.

 

2). Wymagania podstawowe (P) na stopień dostateczny obejmują elementy treści:

a)      najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,

b)      łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,

c)      o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne,

d)     często powtarzające się w programie nauczania,

e)      dające się wykorzystywać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

f)       określone programem na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawowych programach,

g)      głownie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.

3). Wymagania rozszerzające (R) na stopień dobry obejmują elementy treści:

a)      istotne w strukturze przedmiotu,

b)      bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych,

c)      użyteczne w działalności szkolnej i pozaszkolnej,

d)     wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów (przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika.

4). Wymagania dopełniające (D) na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania. Są to więc treści:

a)      złożone, trudne ważne do opanowania,

b)      wymagające korzystania z różnych żródeł,

c)      umożliwiające rozwiązywanie problemów,

d)     pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,

e)      pełne opanowanie programu.

5). Wymagania wykraczające (W) na stopień celujący obejmują treści:

a)      znacznie wykraczające poza program nauczania,

b)      stanowiące efekt twórczej pracy ucznia,

c)      wynikające z indywidualnych zainteresowań,

d)     zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych ( np. udział w konkursach, olimpiadach na szczeblu powiatu i wyższym ).

 

Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne oceny ustalają nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( przedmiotów). Kryteria ustalone przez nauczyciela stanowią integralną  część programu nauczania wpisanego do „ Szkolnego zestawu programów ’’.

Ocenianie wiedzy i umiejętności powinno być dokonywane systematycznie, przy czym częstotliwość oceniania i formy oceny powinny być dostosowane do specyfiki danego przedmiotu nauczania.

 

Rozdział IV

Zasady organizacyjne oceniania

 

1). Przy ocenianiu należy kierować się następującymi zasadami:

a)      wyjaśniać uczniom co będzie przedmiotem oceniania,

b)      oceniać systematycznie,

c)      oceniać różne sprawności i umiejętności uczniów,

d)     oceniać „przy otwartej kurtynie”, kierując się ustalonymi i znanymi uczniom kryteriami wymagań,

e)      uzasadniać proponowaną uczniowi ocenę.

2). Prace pisemne wykonywane w szkole (prace klasowe, wypracowania, dyktanda, sprawdziany wiadomości, testy sprawdzające) nauczyciel zapowiada najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem i ołówkiem wpisuje informacje w dzienniku lekcyjnym w rubryce przeznaczonej na temat (np. praca klasowa, sprawdzian, spr.). Wpis wymieniony w punkcie 2 jest informacją dla pozostałych nauczycieli planujących prace pisemne w szkole.

3). Prace pisemne, o których mowa w punkcie 2 powinny być poprzedzone lekcję powtórzeniową.

4). Jeżeli w uzasadnionych przypadkach zespół klasowy nie mógł przystąpić w terminie do zapowiedzianej pracy pisemnej, sprawdzian przekłada się na następną lekcję z danego przedmiotu. Ilość prac w tym dniu nie może być większa niż 2.

5). Częstotliwość prac pisemnych nie może być większa niż jedna dziennie i trzy tygodniowo z zastrzeżeniem p. 4.

6). W przypadku pojedynczych uczniów, którzy nie przystąpili do pracy pisemnej, tryb i formę zaliczenia sprawdzianu określa nauczyciel w PSO.

7). Nauczyciele sprawdzają i oceniają prace pisemne wykonane w szkole najpóźniej 14 dni od daty sporządzenia pracy i przekazują uczniom do wglądu. Na określonych przez nauczyciela przedmiotu warunkach praca pisemna, może być także udostępniona do wglądu rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

8). Zasady wymienione w punktach 2-6 nie dotyczą prac pisemnych tzw. kartkówek oraz testów diagnozujących, próbnych oraz badań wyników nauczania.

9). Każda ocena z pracy pisemnej powinna być wpisana dwukrotnie, tj. w dzienniku lekcyjnym oraz na:

·         kartkach sprawdzianu, ew. testu,

·         w ćwiczeniach przedmiotowych,

·         w zeszycie prac klasowych.

10).Każdorazowo taka ocena powinna być opatrzona informacją pisemną, bądź komentarzem ustnym nauczyciela.

11).Nauczyciele oceniają uczniów za odpowiedzi ustne dotyczące zagadnień:

·         lekcji poprzedniej,

·         innych lekcji jeżeli służą one wprowadzeniu nowego materiału,

·         lekcji powtórzeniowej.

12).Na prośbę ucznia nauczyciel ma obowiązek wpisać każdą ocenę w dzienniczku ucznia   lub zeszycie.

13).W dzienniku lekcyjnym, w rubryce nad ocenami, nauczyciele w miarę możliwości wpisują skrótowe lub symboliczne oznaczenia ocen tak, aby były czytelne dla wychowawcy, który udziela informacji rodzicom.

14).Oceny za prace pisemne sporządzane w szkole wpisuje się w dzienniku lekcyjnym kolorem czerwonym a pozostałe oceny kolorem niebieskim, czarnym lub innym – w zależności od potrzeb nauczyciela.

 

Rozdział V

Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna

 

1). Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku szkolnym – na tydzień przed zakończeniem semestru (za koniec semestru uważa się datę rozpoczęcia ferii zimowych), natomiast końcową w miesiącu czerwcu.

2). Szczegółowe terminy klasyfikacji, klasyfikacyjnych posiedzeń Rady Pedagogicznej, terminów informowania rodziców o przewidywanych ocenach i wynikach klasyfikacji określa w drodze zarządzenia dyrektor szkoły w zależności od „kalendarza roku szkolnego” ogłoszonego przez MEN.

3). Klasyfikacja semestralna i końcowa odbywa się według następujących zasad:

a)      Oceny semestralne wystawiają nauczyciele przedmiotów na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej i informują o nich uczniów.

b)      Rodzice otrzymują informacje o wynikach klasyfikacji semestralnej po posiedzeniu Rady Pedagogicznej, podczas wywiadówek, najpóźniej do ostatniego dnia zajęć pierwszego semestru.

c)      Na 14 dni przed końcowym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych informują uczniów o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

d)     Przewidywane oceny końcoworoczne nauczyciele wpisują ołówkiem w formie cyfrowej w dzienniku lekcyjnym. Oceny wpisuje się w wyznaczonej kolumnie między ocenami cząstkowymi a oceną końcoworoczną.

e)      Na 4 tygodnie przed końcem I semestru i końcem roku szkolnego wychowawcy klas udzielają w ramach konsultacji informacji rodzicom o przewidywanych ocenach. Na konsultacyjnym spotkaniu z rodzicami obecni są wszyscy nauczyciele obowiązkowych przedmiotów nauczania. Obecność rodziców na tych spotkaniach, za akceptacją Rady Rodziców, jest obowiązkowa.

f)       W przypadku zagrożenia ucznia oceną niedostateczną - w klasyfikacji śródrocznej bądź końcoworocznej - wychowawca klasy informuje rodziców lub opiekunów prawnych o zagrożeniu. Fakt otrzymania informacji rodzice lub opiekunowie potwierdzają podpisem na odrębnej liście. W uzasadnionych przypadkach wykaz ocen należy niezwłocznie przekazać listem poleconym.

g)      Podstawą do klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej ucznia, powinny być co najmniej 4 oceny cząstkowe.

4). Śródroczna i końcoworoczna ocena z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może być podwyższona w oparciu o przewidziane prawem procedury egzaminów: sprawdzającego i poprawkowego, kiedy:

a)      została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi tej oceny;

b)      uczeń, jego rodzice lub opiekunowie prawni uważają, ze ocena jest zaniżona.

5). Podwyższenie śródrocznej i końcoworocznej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może nastąpić w trybie przewidzianym dla egzaminu sprawdzającego, przy czym, jeżeli ocena klasyfikacyjna została ustalona zgodnie z obowiązującymi procedurami, dyrektor szkoły może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego, kiedy:

a)      uczeń w trakcie trwania roku szkolnego w ciągu 2 tygodni nie zaliczył zaległych prac pisemnych lub nie poprawił negatywnych ocen uzyskanych z tych prac; nie zaliczył sprawdzianów sprawnościowych na lekcjach wychowania fizycznego lub nie przedstawił do oceny prac na zajęciach plastycznych i technicznych,

b)      uczeń nie przystępował do wykonania prac dodatkowych (np.: referat, praca badawcza, itp.), które mogłyby podnieść przewidywaną ocenę,

c)      uczeń w sposób niestaranny i niesystematyczny prowadzi zeszyt przedmiotowy i odmawia uzupełnienia zaistniałych braków,

d)     uczeń przekroczył ustaloną z nauczycielem danego przedmiotu liczbę możliwych zgłoszeń nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych,

e)      uczeń nie poprawia w określonym przez nauczyciela terminie negatywnych ocen z odpowiedzi ustnych,

f)       uczeń otrzymał w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej więcej niż dwie oceny niedostateczne.

 

Rozdział VI

Egzaminy

 

1). Egzamin sprawdzający.

a)      Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna lub końcoworoczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona lub została ustalona niezgodnie z obowiązującymi procedurami.

b)      Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu poprzedzającym, klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej, a jeżeli ocena została ustalona niezgodnie z obowiązującymi procedurami, do 7 dni po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym semestrze.

c)      W podaniu należy ująć przedmiot i ocenę, o jaka uczeń się ubiega oraz uzasadnienie prośby.

d)     Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor, przy czym nie może to być termin późniejszy niż na tydzień od daty wpłynięcia podania.

e)      Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie :

·         dyrektor szkoły albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą – jako przewodniczący komisji,

·         nauczyciel uczący danych zajęć edukacyjnych (przedmiotu) – jako egzaminator,

·         wychowawca klasy – jako członek komisji.

f)       Nauczyciel, który uczy egzaminowanego ucznia danego przedmiotu może być zwolniony na jego prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas , a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły ( w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły).

g)      Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

h)      Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań ( ćwiczeń zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.

i)        Komisja, egzaminacyjna może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:

·         podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,

·         pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela.

j)        Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający:

·         skład komisji,

·         termin egzaminu,

·         pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne,

·         wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję.

k)      Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o przebiegu egzaminu oraz odpowiedziach ustnych ucznia.

l)        Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w innym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

2). Egzamin klasyfikacyjny

Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego na zasadach określonych w § 17 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.

3). Egzamin poprawkowy

a)      Uczeń ma prawo do składania egzaminu poprawkowego w sytuacji i trybie określonym w § 19 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.

b)      Egzamin poprawkowy uznaje się za zaliczony, jeżeli uczeń uzyska przynajmniej 40% ogólnej liczby punktów w części pisemnej oraz 40% w części ustnej.

 

Rozdział VII

Projekt uczniowski

 

1). Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizacji projektu uczniowskiego.

2). Szczegółowe zasady dotyczące realizacji i oceny projektu określone zostały w Regulaminie realizacji projektów w Gimnazjum ZS w Korfantowie.

 

 

 

Rozdział VIII

Oceny z zachowania

 

1). Oceny śródroczne i końcoworoczne z zachowania ustala się wg następującej skali:

a)      wzorowe – wz

b)      bardzo dobre - bdb

c)      dobre – db

d)     poprawne – pop

e)      nieodpowiednie – ndp

f)       naganne - ng

2). Śródroczna i końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia (w tym z noszenie ujednoliconego stroju uczniowskiego),

b)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c)      dbałość o honor i tradycje szkoły,

d)     dbałość o piękno mowy ojczystej,

e)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g)      okazywanie szacunku innym osobom,

h)      udział w projekcie edukacyjnym (uczniowie klas drugich gimnazjum).

3). Ustala się ogólne kryteria ocen śródrocznych i końcoworocznych zachowania :

a)      Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wypełnia wszystkie postanowienia Statutu Szkoły bez zastrzeżeń i może być rzeczywistym pozytywnym przykładem dla innych.

b)      Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania Statutu Szkoły i w pewnych aspektach działalności zawartych w wymaganiach szczegółowych zasługuje na wyróżnienie.

c)      Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który przestrzega postanowień Statutu Szkoły i wypełnia wymagania szczegółowe przewidziane na ocenę dobrą.

d)     Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który bez większych zastrzeżeń przestrzega postanowienia Statutu Szkoły, a niewielkie wykroczenia nie mają charakteru uporczywego łamania zasad postępowania ucznia.

e)      Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który często i w istotny sposób narusza postanowienia Statutu Szkoły.

f)       Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który uporczywie łamie postanowienia Statutu Szkoły, popełnia czyny zabronione przez prawo, rozmyślnie stwarza zagrożenie dla zdrowia swojego i kolegów, niszczy mienie szkoły lub własność prywatną, brutalnie narusza godność i nietykalność osobistą innych osób.

4). W odniesieniu do uczniów realizujących projekt gimnazjalny, ustala się następujące, dodatkowe, kryteria oceny z zachowania:

a)      Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

b)      Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

c)      Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

d)     Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

e)      Ocenę nieodpowiednią otrzymuję uczeń, który mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

f)       Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

5). Ustala się następujące kryteria szczegółowe ocen zachowania uczniów:

a)      punktem wyjścia do ustalenia oceny zachowania jest ocena dobra; otrzymuje ją uczeń, który:

·         nie ma godzin nieusprawiedliwionych, może mieć 4 – 6 spóźnień,

·         systematycznie uczęszcza do szkoły,

·         nie pali papierosów, nie ulega nałogom,

·         nie używa wulgarnych słów, dba o kulturę słowa,

·         dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu,

·         nosi ujednolicony strój szkolny,

·         kulturalnie zachowuje się i posiada odświętny strój podczas uroczystości szkolnych i religijnych,

·         nie stwarza sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych,

·         kulturalnie zachowuje się na korytarzach i w świetlicy szkonej,

·         bierze udział w pracach organizacji szkolnych,

·         nie śmieci na terenie szkoły i w jej otoczeniu,

·         nie niszczy mienia szkoły,

·         okazuje szacunek uczniom, nauczycielom i innym osobom dorosłym,

·         jest uczynny i koleżeński,

·         nie wszczyna i nie uczestniczy w bójkach.

b)      Wyższą niż dobrą ocenę zachowania może otrzymać uczeń, który:

·         aktywnie pracuje w organizacjach szkolnych,

·         pomaga i bierze udział w uroczystościach i imprezach szkolnych i środowiskowych,

·         solidnie wykonuje obowiązki w Radzie Samorządu Klasowego,

·         pełni dyżury klasowe,

·         uczestniczy w akcjach na terenie szkoły,

·         pomaga w redagowaniu gazetki szkolnej lub klasowej,

·         reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,

·         wykonuje zadania na rzecz klasy i szkoły,

·         okazuje pozalekcyjną pomoc koleżeńską,

·         pomaga młodszym i słabszym kolegom.

c)      Niższą niż dobrą ocenę zachowania może otrzymać uczeń, który:

·         palą papierosy,

·         używają wulgarnych słów,

·         nie przebierają obuwia,

·         nie noszą ujednoliconego stroju uczniowskiego,

·         otrzymali upomnienie dyrektora szkoły,

·         niewłaściwie zachowują się podczas lekcji, przerw, wycieczek i uroczystości,

·         stwarzają niebezpieczne sytuacje,

·         zaśmiecają klasę, szkołę i otoczenie,

·         celowo niszczą mienie szkolne,

·         nie okazują szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

·         wnoszą na teren szkoły niebezpieczne przedmioty,

·         okłamują i oszukują nauczyciela.

d)     Ocena zachowania może ulec obniżeniu o 1 lub 2 stopnie szczególnie w przypadku ucznia, który:

·         dopuszcza się kradzieży,

·         ucieka z lekcji – chodzi na wagary,

·         wymusza pieniądze lub żywność,

·         używa alkoholu lub substancji odurzających,

·         notorycznie używa wulgarnych słów,

·         stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu swojemu i innych,

·         dewastuje mienie szkolne,

·         nie wykazuje chęci poprawy zachowania.

6). Każdy członek Rady Pedagogicznej ma prawo zamieszczać uwagi (pozytywne i negatywne) dotyczące zachowania uczniów w specjalnie wydzielonych stronach w klasowym dzienniku lekcyjnym oraz w dodatkowym arkuszu umieszczonym w dzienniku (zał. nr 2) i domagać się, aby wychowawca uwzględnił je przy ustaleniu ocen z zachowania. Wychowawca klasy ma obowiązek na bieżąco śledzić zapisy nauczycieli w dzienniku lekcyjnym i arkuszu i wykorzystać wpisane uwagi przy ustalaniu oceny.

7). Tryb i zasady ustalania oceny z zachowania:

a)      ocenę z zachowania (śródroczną i końcoworoczną) ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii uczniów swej klasy, nauczycieli i w oparciu o uwagi w arkuszu i dzienniku lekcyjnym,

b)      na miesiąc przed końcem I semestru bądź przed końcem roku szkolnego nauczyciele przedmiotów wpisują w arkuszach dołączonych do dzienników lekcyjnych propozycje ocen zachowania dla poszczególnych uczniów klasy,

c)      najpóźniej w terminie 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca przedstawia uczniom propozycje ocen zachowania,

d)     zespół klasowy oraz oceniany uczeń wyrażają swoją opinię na temat ocen zachowania w formie przyjętej przez daną klasę,

e)      po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna

f)       klasy przedstawia oceny z zachowania na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,

g)      jeżeli końcoworoczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi procedurami, uczeń, jego rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo wnieść o ponowne ustalenie oceny zachowania zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. (§ 19).

8). Otrzymanie przez ucznia rocznej klasyfikacyjnej nagannej oceny z zachowania może skutkować niepromowaniem do klasy programowo wyższej lub nieukończeniem szkoły, zgodnie z § 15, ust. 8-9 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. (z pózn. zm.).

 

 
Valid XHTML and CSS.