Statut Zespołu Szkół w Korfantowie Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Niniejszy statut opracowano w oparciu o:

 

·        Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z póżn. zmianami (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz 2002 r. Nr41, poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128 poz. 1176 i Nr 137 poz.1304 z późn. zm.).

·        Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2007 r Nr 80, poz. 542).

·        Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela z późn. zmianami (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz.1304z późn. zm.).

·        Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 599).

·        Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717).

·        Ustawę z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 i Nr 147, poz. 1644).

·        Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz.1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz.1075, Nr 111, poz.1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 135 poz. 1146).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 oraz z 2002 Nr 10, poz. 96 oraz z 2003 r. Nr 146 poz. 1416).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z 2007 r. Dz. U. Nr 123 poz. 853, z 2007 r. Dz. U. Nr 136 poz. 960).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 Nr 3, poz. 28).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 i Nr 137 poz. 1155 oraz z 2003 r. Nr 39 poz. 337 i Nr 116 poz. 1093, z póżn. zm.).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. Nr 92, poz. 1020 oraz z 2003 r. Nr 90 poz. 846)

·        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74, poz. 350, z 1997 r. Nr 51, poz. 326, z 1998 r. Nr 98, poz. 613, z 2000 r. Nr 92, poz. 1016).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenie z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 97, poz. 1054 oraz z 2002 r Nr 14, poz. 131 i Nr 127 poz. 1093 oraz z 2003 r. Nr 2 poz.21).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów (Dz. U. Nr 14, poz. 124).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 342, 2003 r. Nr 104 poz. 965 i Nr 141 poz. 1362).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2003 r. Nr 5 poz. 69).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz  z 2003 r. Nr 107 poz. 1003).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzianów w szkołach publicznych z późn. zmianami (Dz. U. Nr 29, poz.323 i Nr 128, poz. 1419, z 2002 r. Nr 46, poz. 433 Nr 155, poz. 1289, Nr 211 poz. 1807, oraz z 2003 r. Nr 26 poz. 225, z 2007 r. Dz. U. Nr 83 poz. 562, z 2007 r. Dz. U. Nr 130 poz. 906, z pózn. zm.).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach (Dz. U. nr 13, poz. 110).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 13, poz. 113 oraz z 2003 r. Nr 23, poz. 192).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego ( Dz. U. Nr 67 poz. 756, z 2001 r. Nr 79 poz. 845 oraz z 2002 r. Nr 121 poz. 1037).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 09 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 23, poz. 193).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1853).

·        Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 130  poz. 1196).

·        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. nr 89, poz. 730).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 228, poz. 1487).

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 228, poz. 1491).

 

 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o zespole bez bliższego określenia należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Korfantowie.

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o dyrektorze bez bliższego określenia należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Korfantowie.

 


NAZWA ZEPOŁU SZKÓŁ

 

§ 1

 

1.       Pełna nazwa zespołu brzmi: „Zespół Szkół w Korfantowie”.

2.       Zespół Szkół w Korfantowie jest placówką publiczną, którego siedziba znajduje się w Korfantowie, ul. 3. Maja 12.

3.       Organem prowadzącym Zespołu Szkół w Korfantowie jest Gmina Korfantów.

4.       Językiem nauczania jest język polski.

5.       Szkoły wchodzące w skład zespołu używają nazwy w pełnym brzmieniu:

1)       „Zespół Szkół w Korfantowie Gimnazjum w Korfantowie”,

2)       „Zespół Szkół w Korfantowie Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Korfantowie”.

 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ

 

§ 2

 

1.       Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem programu wychowawczego zatwierdzonego przez radę pedagogiczną w szczególności:

1)       zapewnienie możliwości bezpłatnej nauki wszystkim uczniom, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,

2)       umożliwienie zdobycia uczniom wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zdania sprawdzianu kompetencji i egzaminu na zakończenie gimnazjum,

3)       umożliwienie absolwentom gimnazjum dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

4)       realizowanie podstaw programowych kształcenia ogólnego, określonych odrębnymi przepisami,

5)       sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości zespołu,

6)       współdziałanie z rodzicami uczniów,

7)       organizowanie bezpłatnych i odpłatnych zajęć pozalekcyjnych,

8)       umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, językowej i religijnej, w tym organizowanie nauki religii na wniosek rodziców uczniów.

2.       Zadania zespołu realizowane są z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia w następujący sposób:

1)       Podstawową formą pracy zespołu są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym i nauczaniu zintegrowanym.

2)       W miarę potrzeb zajęcia dydaktyczno – wychowawcze mogą odbywać się w formie wycieczek i wyjazdów.

3)       Podczas zajęć obowiązkowych, nieobowiązkowych i dodatkowych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.

4)       Podczas przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora w planie dyżurów, znajdującym się w sekretariacie Zespołu i wywieszonym na tablicy ogłoszeń.

5)       Podczas imprez pozaszkolnych i wycieczek opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez dyrektora zespołu nauczyciel.

6)       W zespole uczeń może realizować obowiązek szkolny na podstawie indywidualnego programu lub toku nauki pod opieką wyznaczonego nauczyciela; decyzję w tej sprawie wydaje dyrektor zespołu na wniosek rodziców ucznia.

7)       Zespół realizuje programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia.

8)       W zespole mogą działać stowarzyszenia i organizacje niepolityczne, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża na piśmie dyrektor, po uprzednim uzgodnieniu tej działalności oraz po wyrażeniu zgody przez radę pedagogiczną.

9)       W Zespole Szkół w Korfantowie obowiązuje jednolity strój uczniowski. Wzór określa Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z Radą Rodziców. W odniesieniu do uczniów uchylających się od obowiązku noszenia ujednoliconego stroju, stosuje się kary określone w Statucie Zespołu Szkół.

3.         Nauczyciele pracujący w szkole tworzą zespoły, które współuczestniczą w realizacji zadań statutowych placówki. Pracą zespołów kierują przewodniczący powołani przez dyrektora na wniosek nauczycieli.

1)      Nauczyciele uczący w danym oddziale uczniowskim tworzą klasowy zespół nauczycieli, którego pracę koordynuje wychowawca klasy. Spotkania nauczycieli odbywają się stosownie do potrzeb. Do zadań klasowego zespołu nauczycielskiego należy przede wszystkim:

a)       opiniowanie, na wniosek dyrektora, programu nauczania kształcenia ogólnego;

b)      współdziałanie w celu przezwyciężania problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów;

c)       przedstawianie postulatów zadań do programu wychowawczego szkoły i programu profilaktycznego;

d)      dokonywanie okresowych ewaluacji funkcjonowania szkoły w wybranych sferach działalności.

2)         Na każdym etapie kształcenia funkcjonują powołane przez dyrektora zespoły przedmiotowo-ewaluacyjne. Do ich zadań należy w szczególności:

a)       współuczestniczenie w opracowaniu narzędzi mierzenia jakości pracy,

b)      przeprowadzanie we współpracy z dyrektorem badań jakości kształcenia;

c)       dokonywanie wyboru oraz oceny podręczników umożliwiających optymalną realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego;

d)      dokonywanie okresowych ewaluacji funkcjonowania zespołu w zakresie jakości kształcenia;

e)      przedstawianie postulatów zmian w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania;

f)         wspieranie wewnątrzszkolnego doskonalenie nauczycieli;

g)      zgłaszanie dyrektorowi zespołu postulatów w zakresie organizacji doradztwa metodycznego, doskonalenia zawodowego oraz dokształcania.

3)         W placówce działają zespoły wsparcia psychologiczno-pedagogicznego skupiające: wychowawców, nauczycieli, pedagoga szkolnego oraz specjalistów. Do zadań tych zespołów należy w szczególności:

a)       analiza poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania danego ucznia;

b)      zaplanowanie indywidualnej ścieżkę edukacyjnej bądź edukacyjno-terapeutycznej danego ucznia;

c)       współpraca z rodzicami uczniów na rzecz zaspokajania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

4.       Regulamin określający szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów właściwy dla każdego etapu nauczania oraz dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia opracowuje i uchwala rada pedagogiczna po zaopiniowaniu przez radę rodziców i samorząd uczniowski. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

5.       W zespole może funkcjonować oddział integracyjny, w którym liczba uczniów powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

6.       W zespole stosownie do potrzeb uczniów, możliwości kadrowych i finansowych mogą działać koła zainteresowań i koła przedmiotowe nad którymi opiekę sprawuje wyznaczony przez dyrektora nauczyciel; liczba uczniów uczestniczących w kole zainteresowań nie powinna być niższa niż 5, a w kole przedmiotowym nie niższa niż 3.

7.       W zespole mogą być prowadzone bezpłatnie pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów, w tym sekcje sportu kwalifikowanego, stosownie do potrzeb uczniów i możliwości finansowych zespołu.

8.       Uczniowie mogą brać udział w organizowanych przez gminę lub zespół konkursach i olimpiadach.

9.       Uczniowie zespołu mogą korzystać z pomieszczeń i obiektów szkolnych: sal lekcyjnych biblioteki szkolnej, świetlicy szkolnej, sali gimnastycznej, boiska sportowego oraz z ich wyposażenia, będących w posiadaniu zespołu.

10.     Zespół udziela pomocy uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych wymagają wsparcia, podejmując w tym celu następujące działania:

1)      zespół udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w zakresie diagnozowania i zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, kierując ich za zgodą rodziców do odpowiednich poradni;

2)      zespół działa na rzecz rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, wynikających w szczególności:

·        z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

·        ze specyficznych trudności w uczeniu się;

·        z zaburzeń komunikacji językowej;

·        ze szczególnych uzdolnień;

·        z choroby przewlekłej;

·        z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

·        z niepowodzeń edukacyjnych;

·        z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego czy kontaktami środowiskowymi;

·        z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3)      uczniowie zespołu mogą korzystać z pomocy pedagogicznej lub psychologicznej udzielanej przez pedagoga, psychologa lub logopedę;

4)      zespół organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w oddziale, do którego uczeń uczęszcza, stosownie do potrzeb ucznia i możliwości finansowych;

5)      zespół współdziała z ośrodkiem pomocy społecznej, prowadzonym przez gminę w zakresie wsparcia materialnego i funkcjonalnego ucznia;

6)      uczniowie zespołu, raz w semestrze otrzymują stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe;

7)      zespół wspiera materialnie podopiecznych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji losowej.

11.     Zespół współdziała z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez:

1)      organizację spotkań z rodzicami przynajmniej dwa razy w semestrze w celu poinformowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia;

2)      indywidualne kontakty rodziców z dyrektorem zespołu, pedagogiem szkolnym lub wychowawcą klasy i bieżące podejmowanie wspólnych działań zapobiegawczych w przypadkach zaistnienia zagrożenia zjawiskami patologicznymi;

3)      współpracę z rodzicami w ramach zespołów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;

4)  wspieranie rodziców lub prawnych opiekunów w kontaktach z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom;

5)      organizację doradztwa pedagogicznego dla rodziców,

6)      włączenie rodziców do życia kulturalnego i wychowawczego zespołu w ramach uroczystości, imprez i wycieczek szkolnych.

12.   Rada pedagogiczna, w porozumieniu z radą rodziców, uchwala program wychowawczy zespołu szkół. Szkolny program wychowawczy Zespołu Szkół w Korfantowie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu, natomiast program profilaktyczny szkoły – nr 3.

 

KOMPETENCJE ORGANÓW ZESPOŁU

 

§ 3

 

Organami zespołu szkół są:

1)       dyrektor zespołu,

2)       rada pedagogiczna,

3)       samorząd uczniowski,

4)       rada rodziców.

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

 

§ 4

 

1.       Dyrektor zespołu w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór pedagogiczny, kieruje działalnością zespołu szkół i reprezentuje go na zewnątrz, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym, organizuje administracyjno-gospodarczą obsługę szkoły, sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.

2.       Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

3.       Dyrektor zespołu, w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami uczniów i samorządem uczniowskim, a w szczególności:

1)       organizuje zebrania plenarne rady pedagogicznej, z własnej inicjatywy lub na wniosek upoważnionego organu,

2)       przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej,

3)       przedstawia radzie pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku, wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły,

4)       wstrzymuje wykonanie niezgodnych z prawem uchwał rady pedagogicznej,

5)       rozpatruje wnioski i opinie rady rodziców,

6)       informuje radę rodziców o realizacji złożonych przez nią wniosków,

7)       rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego i informuje go o realizacji tych wniosków,

8)       stwarza warunki organizacyjne i materialne, w miarę posiadanych środków finansowych, do działalności samorządu uczniowskiego,

9)       dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego.

4.       Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w szkole nauczycieli:

1)       hospituje wszystkie formy zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych,

2)       przeprowadza badanie wyników nauczania z przedmiotów obowiązkowych,

3)       dokonuje oceny pracy nauczycieli,

4)       analizuje dokumentację szkolną dotyczącą nauczania, wychowania i opieki,

5)       kieruje ucznia do szkoły dla dorosłych, zgodnie z przepisami w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat,

6)       inspiruje, koordynuje i organizuje współpracę między nauczycielami.

5.       Dyrektor zespołu wydaje:

1)       zarządzenia, które są aktami o charakterze wewnętrznym, dotyczącymi w szczególności spraw bieżących szkoły oraz spraw z zakresu prawa pracy,

2)       decyzje administracyjne, jeżeli przepis prawa tak stanowi.

6.       Projekty zarządzeń dyrektor uzgadnia z zakładową organizacją związkową lub innymi organami, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub wymagają tego inne istotne względy związane z przedmiotem regulacji.

7.       W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a w razie jego nieobecności, nauczyciel wyznaczony do pełnienia tej funkcji zgodnie z przepisami prawa.

8.       Dyrektor zespołu:

1)       kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkujących w obwodzie szkolnym,

2)       prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego,

3)       wyraża zgodę na odroczenie lub przyspieszenie obowiązku szkolnego,

4)       wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

RADA PEDAGOGICZNA

 

§ 5

 

1.       Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym w skład, którego wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole.

2.       Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane zgodnie z przyjętym planem oraz w miarę bieżących potrzeb.

3.       Zebrania plenarne organizuje i im przewodniczy dyrektor zespołu.

4.       Do kompetencji stanowiących Rady należy:

1)       zatwierdzanie planów pracy,

2)       zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4)       uchwalenie statutu i zmian tego statutu,

5)       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6)       opracowanie i uchwalanie programu wychowawczego szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz wprowadzanie do nich zmian.

5.       Do kompetencji opiniodawczych rady należy opiniowanie:

1)       projektu planu finansowego,

2)       organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

3)       wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielowi odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)       propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5)       przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum,

6)       innych spraw istotnych dla zespołu.

6.       Rada może występować do kuratora z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności zespołu, dyrektora lub innego nauczyciela.

7.       Rada może oceniać sytuację i stan zespołu szkół oraz występować do gminy z odpowiednimi wnioskami.

8.       Rada może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora.

9.       Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków.

10.   Z każdego zebrania rady sporządzany jest protokół, przechowywany u dyrektora.

11.   Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

§ 6

 

1.       W zespole działa samorząd uczniowski, będący organem społecznym, który tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie.

2.       Samorząd może przedstawiać dyrektorowi i radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności ma prawo do:

1)       zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymogami,

2)       jawnej – umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)       organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między

4)       wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań uczniów,

5)       redagowania i wydawania gazety szkolnej,

6)       wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

7)       wyboru rzecznika praw ucznia,

8)       organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,

9)       w porozumieniu z dyrektorem, opiniowania, programu wychowawczego szkoły i wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

10)   wyrażania opinii do oceny pracy nauczyciela.

3.       Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Regulamin rady samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej i gimnazjum stanowią załączniki nr: 4 i 5 do niniejszego statutu.

4.       Samorząd organizuje wybory do swych organów w porozumieniu z dyrektorem w sposób nie zakłócający przebiegu procesu dydaktycznego.

5.       Na wniosek samorządu Dyrektor Zespołu Szkół udziela pomocy w prawidłowym zorganizowaniu wyborów do jego organów.

 

RADA RODZICÓW

 

§ 7

 

1.       W szkole działa rada rodziców, będąca organem społecznym, utworzonym przez ogół rodziców uczniów zespołu na zasadach ustalonych w regulaminie wyborów rady rodziców.

2.       Rada rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów działającą na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Regulaminy rad rodziców: szkoły podstawowej  oraz gimnazjum, stanowią załączniki nr: 6 i 7 do niniejszego statutu.

3.       Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu, w tym statutu placówki i wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Do jej podstawowych kompetencji należy:

1)       uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu pracy wychowawczej Zespołu Szkół,

2)       opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia ewentualnie efektywności  wychowania szkoły,

3)       opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu Szkół.

4.       Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i wydatkować je na wspieranie statutowej działalności szkoły na zasadach ustalonych w regulaminie rady rodziców.

5.       Zebrania rady i ogółu rodziców odbywają się według potrzeb na terenie Zespołu Szkół, za wiedzą dyrektora.

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

 

§ 9

 

1.       Zasady współdziałania organów zespołu polegają na zapewnieniu każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji oraz zapewnieniu wymiany informacji między nimi.

2.       Za prawidłowy przepływ informacji są odpowiedzialni z ramienia:

1)       rady pedagogicznej – dyrektor,

2)       rady rodziców – przewodniczący,

3)       samorządu uczniowskiego – opiekun samorządu.

3.       Członkowie społeczności szkolnej oraz organy zespołu podejmują wszelkie działania i decyzje wyłącznie w ramach swych kompetencji.

4.       Prawa i interesy członków społeczności szkolnej reprezentowane są przez odpowiednie organy szkoły oraz w odniesieniu do pracowników etatowych szkoły przez odpowiednie związki zawodowe.

5.       Rozwiązanie sporów między dyrektorem szkoły, a pracownikami szkoły określają odrębne przepisy.

6.       Spór między organami zespołu może dotyczyć:

1)       naruszenia kompetencji organu,

2)       łamania praw organu lub jednostki społeczności szkolnej,

3)       nie wywiązywania się z podstawowych obowiązków przez organ szkoły lub jednostkę społeczności szkolnej.

7.       Organem rozstrzygającym spory wewnątrz zespołu jest dyrektor.

8.       W sytuacjach konfliktowych, dyrektor po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego rozstrzyga o zgodności podjętych decyzji z uwzględnieniem ust. 3.

9.       Postępowanie wyjaśniające trwa 10 dni od powzięcia informacji o zaistniałym konflikcie.

10.   Spór między organami zespołu istnieje od dnia wystąpienia przez dany organ z wnioskiem określającym przedmiot sporu do dyrektora, a w przypadku dyrektora do odpowiedniego organu.

11.   Strony w konflikcie podejmują niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu i podpisania porozumienia zgodnego z istniejącym prawem.

12.   W przypadku, gdy rokowania trwają dłużej niż 5 dni i nie dają rezultatu, strony sporu powołują mediatora.

13.   W roli mediatora może wystąpić:

1)       inny organ zespołu, którego obiektywność uznają obie strony sporu,

2)       komisja rozjemcza powołana przez strony sporu,

3)       dyrektor zespołu.

14.   Postępowanie mediacyjne kończy się podpisaniem porozumienia.

15.   Nie jest dopuszczalne prowadzenie sporu przez organy zespołu w celu poparcia indywidualnych żądań członków społeczności szkolnej, jeżeli ich rozstrzygnięcie jest możliwe w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez dyrektora zespołu.

16.   Strony w konfliktu mogą odwołać się od decyzji organu określonego w ust. 7 do organu prowadzącego.

17.   Dyrektor ma prawo zasięgnąć opinii organu prowadzącego lub nadzorującego przy rozstrzyganiu sporów.

18.   Organy zespołu mogą występować w roli opiniodawcy w zaistniałych konfliktach.

19.   W sprawach dotyczących naruszenia praw ucznia bierze udział rzecznik praw ucznia.

 

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ

 

§ 10

 

1.       Podstawową jednostką organizacyjną zespołu jest oddział, w którym liczba uczniów nie przekracza 30.

2.       Oddział może być dzielony na grupy, zasady podziału określają odrębne przepisy.

3.       Każdy oddział złożony jest z uczniów, którzy w jednorazowym kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.

 

§ 11

 

1.       Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu zajęć obliczonego na podstawie tygodniowego rozkładu zajęć.

2.       Czas zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

3.       Przerwy międzylekcyjne nie są krótsze niż 10 minut.

4.       W sytuacjach organizacyjnie trudnych dla zespołu dopuszcza się możliwość wprowadzenia jednej przerwy krótszej niż 10 minut.

5.       Co najmniej jedna przerwa międzylekcyjna wynosi 20 minut, w celu umożliwienia uczniom spożycia posiłku w stołówce szkolnej.

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

§ 12

 

1.       W zespole szkół działa świetlica dla uczniów nie uczęszczających na lekcje religii lub oczekujących na rozpoczęcie zajęć szkolnych oraz na odjazd autobusem szkolnym do domu.

2.       Do zadań świetlicy należy:

1)       organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,

2)       organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania fizycznego,

3)       ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,

4)       stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki,

5)       upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

6)       współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.

3.       Świetlica organizuje dożywianie uczniów, zapewniając im spożycie ciepłego posiłku lub gorącego napoju.

4.       Godziny pracy świetlicy ustala dyrektor biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z organizacji pracy zespołu.

5.       Świetlica prowadzi zajęcia w grupie lub grupach wychowawczych, grupa liczy w zasadzie nie mniej niż 20-25 uczniów i prowadzi ją wychowawca świetlicy.

6.       Godzina świetlicowa trwa 60 minut.

7.       Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej dyrektor, współdziałając z Radą Rodziców bądź Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Korfantowie, umożliwia spożywanie bezpłatnych ciepłych posiłków w stołówce szkolnej na zasadach ustalonych z tymi organami.

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

§ 13

 

1.       W szkole działa biblioteka, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2.       Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy zespołu, rodzice, a także, za zgodą dyrektora, inne osoby.

3.       Biblioteka posiada pomieszczenia służące przechowywaniu i wypożyczaniu książek wraz z czytelnią, która umożliwia korzystanie ze zbiorów na miejscu.

4.       W bibliotece szkolnej działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

5.       Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor w sposób, który umożliwi dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

6.       Do zadań nauczycieli-bibliotekarzy należy:

1)      dokonywanie, w ramach przyznawanych funduszy, racjonalnych zakupów książek i czasopism oraz właściwe opracowywanie zbiorów,

2)      zorganizowanie udostępniania zbiorów,

3)      dokonywanie analiz stanu czytelnictwa uczniów i nauczycieli oraz inspirowanie czytelnictwa,

4)      prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego,

5)      współpraca z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami przy organizacji obiegu lektur i przygotowywaniu materiałów na lekcje,

6)      dbałość o urządzenie lokalu i zaopatrzenie biblioteki w sprzęt i pomoce,

7)      inwentaryzacja i zabezpieczenie zbiorów,

8)      opracowanie regulaminów wypożyczalni i czytelni- regulaminy te podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora.

7.       Godzina biblioteczna trwa 60 minut.

 

ORGANIZACJA NAUCZANIA WYCHOWANIA I OPIEKI

 

§ 14

 

1.       Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny, sporządzony przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku.

2.       Gmina zatwierdza arkusz organizacyjny do dnia 30 maja każdego roku.

3.    Arkusz organizacyjny zawiera w szczególności liczbę:

1)       liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez gminę,

2)       liczbę uczniów,

3)       liczbę oddziałów,

4)       liczbę stanowisk kierowniczych,

5)       liczbę pracowników placówki.

4.       Na podstawie zatwierdzonego arkusza dyrektor zespołu, sporządza z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5.       Tygodniowy rozkład zajęć, o którym mowa w ust. 4 winien być zaopiniowany przez radę pedagogiczną.

 

 

 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

 

§ 15

 

1.       W celu realizacji zadań, określonych w § 2, dyrektor zatrudnia nauczycieli.

2.       Dyrektor zespołu zatrudnia pracowników nie będących nauczycielami, których zadaniem jest wykonywanie czynności z zakresu obsługi technicznej, socjalnej i administracyjnej zespołu.

3.       Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

§ 16

 

1.       Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.       Do zadań nauczyciela związanych z pracą dydaktyczno – wychowawczą należy:

1)       prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego,

2)       obowiązek zapoznania się z różnymi programami nauczania danego przedmiotu i wybór jednego do realizacji,

3)       obowiązek ustawicznego samokształcenia oraz aktualizacji wiedzy metodycznej i merytorycznej,

4)       obowiązek przygotowania się do każdej lekcji, przemyślenia jej pod kątem doboru metod, zasad i pomocy naukowych w celu podniesienia wyników nauczania i uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych,

5)       udział w konferencjach, zjazdach i naradach organizowanych przez szkołę i inne jednostki,

6)       zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

7)       udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności w nauce,

8)       stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów,

9)       wdrażanie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli, samooceny, do pracy zespołowej,

10)   ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia,

11)   uświadamianie uczniom stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie,

12)   bezstronna, obiektywna i sprawiedliwa ocena ucznia,

13)   obniżenie wymagań z nauczanego przedmiotu na wniosek poradni psychologiczno-pedagogicznej,

14)   wybór podręcznika przedmiotowego spośród dopuszczonych do użytku szkolnego,

15)   realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,

16)   prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej:

1).     systematyczne wpisywanie tematów lekcji,

2).     kontrolowanie obecności uczniów na lekcji,

3).     systematyczne wpisywanie ocen cząstkowych,

4).     wpisywanie ocen śródrocznych i końcoworocznych na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,

5).     sporządzanie informacji dotyczących działań w zakresie powierzonych przez dyrektora dodatkowych obowiązków,

17)   dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny poprzez:

a)       zabezpieczenie pomocy naukowych będących zagrożeniem dla życia i zdrowia ucznia, szczególnie w pracowni chemicznej i biologicznej (prowadzenia zeszytu ewidencji trucizn),

b)      systematyczne kontrolowanie sprzętu i urządzeń sportowych,

c)       egzekwowanie przestrzegania regulaminów pracowni przez uczniów,

d)      używanie tylko sprawnego sprzętu.

16)   współpraca z rodzicami poprzez organizację zebrań, konsultacji oraz udzielanie im rad i wskazówek pedagogicznych.

3.       Do szczególnych zadań nauczyciela związanych z bezpieczeństwem powierzonych jego opiece uczniów należy:

1)       zapoznanie uczniów ze statutem szkoły i odnotowanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym.

2)       wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły i poza nią,

3)       punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,

4)       aktywne pełnienie dyżurów przed lekcjami i podczas przerw między lekcyjnych,

5)       reagowanie na naruszenia porządku prawnego, ustalenie przyczyn takiego zachowania oraz stosowanie środków zaradczych w stosunku do uczniów na terenie szkoły i poza nią,

6)       niedopuszczanie do samowolnego opuszczania terenu szkoły przez uczniów, uczeń przebywający w szkole na zajęciach może być zwolniony tylko na pisemną prośbę rodziców.

4.       Inne obowiązki nauczyciela:

1)       uczestnictwo w zebraniach rady pedagogicznej,

2)       realizowanie uchwał rady pedagogicznej,

3)       wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły, dotyczących bezpośrednio działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

5.       Nauczyciel ma prawo do:

1)       decydowania w sprawie doboru programów nauczania, podręczników, metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych,

2)       decydowania o śródrocznej i końcoworocznej ocenie ucznia,

3)       tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów zgodnego z higieną pracy,

4)       poszanowania własnej godności osobistej, wolności religijnej, etnicznej i światopoglądowej.

 

§ 17

 

1.       W zespole może być tworzone stanowisko wicedyrektora, jeżeli liczba oddziałów wynosi co najmniej 12.

2.       Do kompetencji wicedyrektora należy:

1)       zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności,

2)       współdziałanie w planowaniu pracy szkoły,

3)       hospitowanie zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych,

4)       kontrolowanie dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli,

5)       opracowywanie materiałów analitycznych,

6)       wykonywanie innych czynności i zadań wg potrzeb szkoły.

3.       Dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze dyrektor może tworzyć za zgodą organu prowadzącego.

 

§ 18

 

1.       Opiekę wychowawczą nad każdym oddziałem sprawuje jeden nauczyciel – zwany wychowawcą klasy, powołany przez dyrektora zespołu.

2.       Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.       Dyrektor zespołu może dokonać zmiany wychowawcy na umotywowany wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danej klasy. Wniosek w tej sprawie dyrektor rozpatruje w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.

4.       Do zadań i obowiązków wychowawcy klasy należy w szczególności:

1)       tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego nauczania oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)       podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów między uczniami oraz między uczniami, a nauczycielami,

3)       otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia,

4)       planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego w klasie i zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

5)       opracowanie rocznego programu wychowawczego uwzględniającego problemy klasy,

6)       utrzymywanie systematycznego kontaktu z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

7)       diagnozowanie warunków życia i nauki swoich wychowanków,

8)       zachęcanie rodziców do wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych klasy,

9)       organizowanie spotkań z rodzicami, informowanie ich o wynikach nauczania uczniów,

10)   podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród uczniów – w szczególności narkomanii i przemocy,

11)   współtworzenie z klasą życia kulturalnego,

12)   inicjowanie pomocy uczniom potrzebującym jej,

13)   współpraca z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

14)   prowadzenie określonej przepisami dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa).

5.       Nauczyciel ma prawo wnieść do dyrektora zespołu pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem o rezygnację z wychowawstwa.

 

§ 19

 

1.       W zespole pracuje pedagog, wspomagający działalność statutową placówki.

2.       Pedagog szkolny organizuje pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla uczniów.

3.       Do zadań pedagoga należy:

1)       pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych,

2)       określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom,

3)       czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego,

4)       podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

5)       współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, z organami szkoły, policją, sądem,

6)       współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów wymagających pomocy pedagogicznej i psychologicznej.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

 

§ 20

 

1.       Za bezpieczeństwo ucznia od chwili jego przyjścia do szkoły do momentu opuszczenia przez niego placówki, odpowiada Dyrekcja Zespołu Szkół, jego organy oraz pracownicy.

2.       W celu zintegrowania działań na rzecz bezpieczeństwa dyrektor powołuje szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

3.       Do podstawowych zadań koordynatora należy:

1)       obserwowanie i analizowanie zjawisk i zdarzeń występujących w szkole, które mają negatywny wpływa na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników oświaty,

2)       analiza potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej,

3)       ocenianie stanu bezpieczeństwa w szkole w zakresie najważniejszych zadań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa,

4)       koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wynikających z realizowanych w szkole programów: wychowawczego i profilaktycznego,

5)       udział w opracowywaniu szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia,

6)       pomoc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami a odpowiednimi służbami i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży,

7)       dzielenie się wiedzą w zakresie bezpieczeństwa z radą pedagogiczną i innymi pracownikami szkoły,

8)       współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

9)       promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

4.       Podczas zajęć edukacyjnych (lekcyjnych i pozalekcyjnych) za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący dane zajęcia.

5.       Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (tj. wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor Zespołu Szkół wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły.

6.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów oraz całych klas i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.

7.       Ucznia może zwolnić z zajęć lekcyjnych wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący te zajęcia (w wyjątkowych sytuacjach - Dyrektor Zespołu Szkół) – na pisemny wniosek rodziców, na którym zostanie podana przyczyna zwolnienia oraz dzień i godzina wyjścia ze szkoły.

8.       Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeżeli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.

9.       Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych w celu jego uczestnictwa w innych zajęciach szkolnych lub pracy w bibliotece możliwe jest wyłącznie po uzgodnieniu tego z nauczycielem prowadzącym te zajęcia lub nauczycielem – bibliotekarzem.

10.   Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich zajęć lekcyjnych, jeżeli wynika to z organizacji pracy szkoły i możliwe jest tylko w przypadku zapewnienia bezpiecznego przyjścia i opuszczenia szkoły przez uczniów.

11.   Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do reagowania i interweniowania w przypadku zaistnienia na terenie szkoły sytuacji konfliktowych między uczniami, bójek, aktów wandalizmu oraz do poinformowania o takich sytuacjach Dyrektora Zespołu Szkół.

12.   Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do zainteresowania i natychmiastowego poinformowania Dyrektora Zespołu Szkół o fakcie przebywania na terenie obiektu lub w jej pobliżu, osób obcych, nieznanych, kontaktujących się z uczniami szkoły.

13.   W sytuacjach ekstremalnych, tj. w przypadku wystąpienia aktów przemocy, wandalizmu, kradzieży, spożycia alkoholu przez uczniów, pracownicy szkoły winni niezwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie bezpośrednio odpowiednie służby (tj. policję, straż pożarną, przychodnię lekarską).

14.   Podczas zajęć edukacyjnych uczniów obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane).

15.   Nagrywanie dźwięku i fotografowanie jest możliwe wyłącznie za wiedzą i zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.

16.   Zaginięcie bądź kradzież telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy, Dyrekcji Zespołu Szkół oraz policji.

17.   Naruszenie zasad korzystania z telefonu na terenie szkoły przez ucznia spowoduje odebranie aparatu do „depozytu”, z którego będzie mógł go odebrać rodzic lub opiekun prawny ucznia.

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 21

 

1.       Do Zespołu Szkół uczęszczają uczniowie zamieszkali w obwodzie szkolnym, ustalonym w gminnym planie sieci szkół i podlegają obowiązkowi szkolnemu.

2.       Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły mogą być przyjęci uczniowie zamieszkali poza obwodem, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3.       Przyjmowanie uczniów do klas programowo wyższych odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

§ 22

 

1.       Uczeń ma prawo do:

1)       właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)       zapoznania się z treścią Statutu Zespołu Szkół oraz programu wychowawczego,

3)       rozwijania zainteresowań i zdolności,

4)       życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

5)       swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6)       opieki wychowawczej zapewniającej poczucie bezpieczeństwa, chroniącej przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

7)       ochrony i poszanowania godności, nietykalności osobistej,

8)       korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej,

9)       korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

10)   pomocy w przypadku trudności w nauce,

11)   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce według zasad ustalonych odrębnymi przepisami,

12)   klasyfikowania, promowania i egzaminowania według obowiązujących przepisów,

13)   uczestnictwa w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,

14)   wpływania na życie szkolne przez działalność w samorządzie uczniowskim oraz w innych organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie szkoły,

15)   korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego – zgodnie z odrębnymi przepisami,

16)   uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych.

2.       Uczeń ma obowiązek:

1)       przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Zespołu Szkół i w wewnętrznych regulaminach,

2)       podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu szkolnego,

3)       dbać o dobre imię i honor szkoły,

4)       aktywnie i systematycznie uczestniczyć w procesie nauczania i wychowania,

5)       przygotowywać się do wszystkich zajęć edukacyjnych; w szczególności wykonywać wszelkie zadane prace domowe oraz przynosić niezbędne do udziału w zajęciach przybory, pomoce oraz materiały,

6)       regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, do których uczeń się zgłosił,

7)       w przypadku nieobecności na zajęciach lekcyjnych, złożyć u wychowawcy klasy usprawiedliwienie pisemne rodziców (prawnych opiekunów) najpóźniej na najbliższej godzinie wychowawczej po ustaniu nieobecności,

a)       usprawiedliwienie nieobecności ucznia powyżej 3 następujących po sobie dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z przyczyn zdrowotnych, wymaga potwierdzenia lekarza,

b)      usprawiedliwienie nieobecności ucznia powyżej 3 następujących po sobie dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z przyczyn innych niż zdrowotne, wymaga zgody Dyrektora Zespołu Szkół, po uprzednim pisemnym wyjaśnieniu przyczyn nieobecności przez rodzica (prawnego opiekuna),

8)       przestrzegać zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i wszystkich pracowników szkoły,

9)       troszczyć się o mienie szkolne i estetyczny wygląd szkoły,

10)   naprawiać wyrządzone szkody materialne,

11)   przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, brania narkotyków w szkole i poza nią,

12)   zmieniać obuwie wyjściowe, zostawiać odzież wierzchnią w szatni,

13)   nosić systematycznie ujednolicony strój szkolny,

14)   zgłaszać zastrzeżenia w sprawach spornych do wychowawcy klasy, który je rozstrzyga bądź kieruje do Dyrektora Zespołu Szkół.

 

NAGRODY I KARY

 

§ 23

 

1.       Uczeń jest nagradzany za:

1)       rzetelną naukę i wzorową postawę,

2)       pracę na rzecz szkoły,

3)       dzielność i odwagę,

4)       pomoc innym w nauce,

5)       szczególną aktywność na terenie klasy,

6)       udział i sukcesy w konkursach oraz zawodach,

7)       własnoręczne wykonanie pomocy dydaktycznych, pracy artystycznej, użytkowej,

8)       pomoc kolegom w rozwiązywaniu konfliktów,

9)       frekwencję na zajęciach edukacyjnych w ciągu całego roku szkolnego,

10)   wzorowe czytelnictwo.

2.       Rodzaje nagród i wyróżnień:

1)       książka,

2)       dyplom wzorowego ucznia – otrzymują uczniowie klas I – III szkoły podstawowej za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu,

3)       świadectwo ukończenia klasy i szkoły z wyróżnieniem, które otrzymują uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i uczniowie klas I – III gimnazjum ze średnią oceną 4,75 i więcej oraz co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania,

4)       nagroda organów statutowych, organu prowadzącego, instytucji i osób fizycznych,

5)       pochwała ustna udzielona przez nauczyciela wychowawcę wobec klasy,

6)       pochwała ustna udzielona przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym,

7)       list pochwalny dyrektora skierowany do rodziców,

8)       wpis do honorowej księgi absolwentów szkoły,

9)       o sposobie innego nagradzania uczniów decyduje rada pedagogiczna po konsultacji z samorządem uczniowskim.

3.       Uczeń jest karany za nieprzestrzeganie statutu i regulaminów, w szczególności za:

1)       naruszanie nietykalności cielesnej,

2)       nieposzanowanie godności ludzkiej,

3)       niszczenie mienia szkolnego,

4)       palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków,

5)       opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia,

6)       wchodzenie w kolizję z prawem.

4.       Rodzaje kar:

1)       upomnienie ustne ucznia przez wychowawcę klasy lub nauczyciela przedmiotu,

2)       upomnienie ustne ucznia przez dyrektora,

3)       nagana ustna udzielona przez dyrektora na wniosek wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu,

4)       przeniesienie ucznia do równoległej klasy w obrębie tej samej szkoły,

5)       w przypadku szczególnego naruszenia statutu oraz nieskuteczności wcześniej stosowanych kar dyrektor może wystąpić z wnioskiem do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły po zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną, samorząd uczniowski i radę rodziców.

5.       O ukaraniu ucznia karami wyszczególnionymi w pkt. 2 - 5 dyrektor powiadamia pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

6.       Tryb odwołań od wymierzonej kary:

1)       uczeń bądź jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się na piśmie do dyrektora zespołu w terminie 14 dni od otrzymania kary,

2)       dyrektor zespołu w porozumieniu z radą pedagogiczną ma obowiązek w ciągu 14 dni zbadać sprawę i podjąć decyzję,

3)       kara może być utrzymana w mocy, zawieszona, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie jednego z organów statutowych szkoły lub uchylona,

7.       Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

1)       Uczeń bądź jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć skargę do dyrektora zespołu,

2)       Dyrektor zespołu ma obowiązek bezzwłocznie zbadać sprawę i o jej wyniku powiadomić zainteresowane strony,

3)       Od decyzji dyrektora przysługuje wnioskodawcy prawo odwołania do Kuratora w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

§ 24

 

1.       Zespół szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.       Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu.

3.       Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół powinny zawierać nazwę zespołu i nazwę szkoły.

 

§ 25

 

Zespół szkół prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

INNE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ

 

§ 26

 

1.       Organem prowadzącym zespół jest gmina Korfantów.

2.       Zespół jest jednostką budżetową gminy prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.

3.       Nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą pełni organ prowadzący.

4.       Nadzór pedagogiczny sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

 

 

 

 
Valid XHTML and CSS.