Regulamin
Regulaminie realizacji projektów w Gimnazjum ZS w Korfantowie Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
20.01.2011.

Zasady ogólne


1.    Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

2.    Projekt jest realizowany od października do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie drugiej. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym semestrze klasy trzeciej.
3.    Tematyka projektu jest związana z realizacją Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego oraz przyjętego w gimnazjum Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki. W uzasadnionych przypadkach tematyka projektu może wykraczać poza treści Podstawy Programowej.
4.    Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.
5.    Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.
6.    W związku z realizacją projektu, na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy drugiej o warunkach i zasadach realizacji projektów.
7.    Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie drugiej, nie później niż w terminie do 15 września.
8.    W terminie do 30 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.
9.    Informacje, o których mowa w ust. 8, udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum i bibliotece szkolnej.
10.    W terminie do 15 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.
11.    Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 20 października, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6.
12.    Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.
13.    W przypadku gdy uczeń nie zdecyduje o wyborze tematu, nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt lub nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie, opiekun projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

Zadania opiekuna projektu


1.    Wybór zakresu tematycznego projektów z uwzględnieniem ewentualnych propozycji uczniów i ustalenie niezbędnej dokumentacji, która będzie wymagana podczas realizacji projektu.
2.    Zorganizowanie spotkania z uczniami w celu zapoznania i wprowadzenia w tematykę projektów.
3.    Podział uczniów na zespoły projektowe.
4.    Ustalenie i omówienie wspólnie z uczniami celu projektu oraz problemu, który porusza projekt i przedstawienie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu.
5.    Opracowanie i przedstawienie kryteriów oceny projektu.
6.    Opieka nad zespołem podczas realizacji projektu, udzielanie wsparcie i konsultacji oraz bieżące monitorowanie pracy zespołu.
7.    Dokonanie oceny pracy każdego członka zespołu po zakończeniu projektu.
8.    Współpraca z wychowawcą klasy w zakresie oceny aktywności uczniów w działaniach projektowych.
9.    Koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny ma charakter międzyprzedmiotowego.
10.    Ocena projektu we współpracy z wychowawcą klasy.

Zadania wychowawcy klasy

1.    Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
2.    Prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:
a)    monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,
b)    przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom.
3.    Komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania.
4.    Dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

Zadania uczniów


1.    Wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką przedstawioną przez opiekuna projektu.
2.    Przestrzeganie zasad współpracy w okresie realizacji projektu oraz ról wynikających z podziału zadań w zespole.
3.    Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych i wyznaczonych zadań.
4.    Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły i opiekunem projektu.

Realizacja projektów


1.    Projekty są realizowane na zasadach określonych przez dyrektora szkoły, opiekuna projektu oraz po rozpatrzeniu uwag uczniów biorących udział  w projekcie.
2.    Dyrektor zapewnia i stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych środków.
3.    Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.
4.    Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin winny być określone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z opiekunami projektów.
5.    Miejsce i termin prezentacji powinien zapewnić możliwie najszerszy udział w niej uczniom, rodzicom oraz innym uczestnikom i zaproszonym gościom.
6.    Szkoła w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną publicznej prezentacji.

Ocena projektu


1.    Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów.
2.    Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun winien przedstawić informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu.
3.    Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył/nie uczestniczył w realizacji projektu.
4.    Ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu wraz z wychowawcą klasy.
5.    Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z ustaleniami w Statucie szkoły.
6.    W przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca, przedkłada on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wymaganą do ustalenia oceny zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w Statucie.
7.    Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu. Zasady takiego oceniania oraz wpływ uzyskanych ocen na ocenę klasyfikacyjną zawierają zasady oceniania przedmiotowego i szkolnego.
8.    Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:
a)    sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu),
b)    wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały,
c)    sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu,
d)    pracę zespołową i indywidualną ucznia,
e)    samoocenę uczniów.

Publiczne przedstawienie rezultatów projektu


1.    Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie podczas Festiwalu Projektów.
2.    Festiwal Projektów odbywa się w maju w terminie uzgodnionym w harmonogramie roku szkolnego.
3.    Podczas Festiwalu Projektów dokonuje się oceny prezentacji projektów.
4.    Do końca roku szkolnego uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują sprawozdania z realizacji projektów, które umieszczane są na stronie internetowej szkoły.
5.    Najlepsze projekty wyłonione podczas Festiwalu Projektów będą reprezentować szkołę podczas Finału VI Wojewódzkich Naukowych Spotkań Gimnazjalistów.

Ustalenia dodatkowe


1.    Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
2.    Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).
3.    Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje sporne mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.
4.    W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu, uczeń lub jego rodzice wskazują, z którego projektu gimnazjum ma zawrzeć informację na świadectwie ukończenia gimnazjum.
5.    Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

 

 
Valid XHTML and CSS.